ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏူိင္ငံေတာ္သည္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္ေပါင္း၁၃၅ မ်ိဳးၿဖင့္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး အ ဓိ ကလူမ်ိဳးႏြယ္စုၾကီးမွာ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ႏွင့္ ရွမ္းတုိ ့ၿဖစ္ပါသည္။ မတူ ညီ ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာရွိေနၿခင္းသည္ကပင္၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရအတြက္ ထူးၿခားမႈတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ အဓိက ဘာသာစကားမွာ၊ ၿမန္မာဘာသာစကားၿဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ၊ ဗမာ လူမ်ိဳး မ်ားသည္၊ အမ်ားဆုံးၿဖစ္ၿပီးၿမန္မာႏူိင္ငံအႏွံ ့အၿပား တြင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ဗမာ လူမ်ိဳး အမ်ားစုသည္၊ ၿမန္မာႏူိင္ငံအလယ္ပုိင္း၊ ေအာက္ပုိင္းႏွင့္၊ ၿမစ္၀ ကြ်န္း ေပၚေဒ သမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၾက ပါသည္။ 
ကခ်င္လူမ်ိုးမ်ားသည္ေၿမာက္ပုိင္း၊ ရွမ္းလူမ်ိဴးမ်ားသည္အေရွ့ႏွင့္အေရွ့ေၿမာက္ပုိင္း၊ ခ်င္းလ ူမ်ုိဳး မ်ား သည္ အေနာက္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ ကယားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၊ ကရင္ လူမ်ုိဳး မ်ားသည္အေရွ့ေတာင္ေဒသမ်ားႏွင့္ၿမစ္၀ ကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္လူမ်ိဳး မ်ား သည္ ေတာင္ပုိင္းေဒသ မ်ားႏွင့္ရခုိင ္လူ မ်ိဳး မ်ား သည္အေနာက္ပုိင္း ပင္လယ္ ကမ္း ေၿခ ေဒသ မ်ား တြင္ လည္းေကာင္းအသီးသီးေနထုိင္ၾကပါသည္။  လူမ်ုိဴးစု တုိင္းတြင္ ၄င္းတုိ ့၏ဘာသာ စကား အသီး သီး ရွိၾကေသာ္လည္း၊ အမ်ုားစုမွာၿမန္မာ ဘာသာ စကားကုိေၿပာဆုိနားလည္ႏုိင္ၾကပါသည္။ 

အာဗီေအၿမန္မာဘာသာအစီအစဥ္၏ေသာတရွင္အမ်ားစုသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္သည့္အၿပင္ တာ မဲလ္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္၊အၿခားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာတုိ ့သည္လည္းနားဆင္ၾကပါသည္။ ထုိ ့ အၿပင္၊ ႏူိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္အၿခားအေၿခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိုဳးေၾကာင့္၊ တုိင္းတစ္ ပါး တြင္ေနထုိင္အေၿခခ်ၾကရသည့္ၿမန္မာလူမ်ိဳးတုိ ့သည္လည္းအင္တာနက္သုိ ့မဟုတ္ စမတ္ဖုန္း အုိင္ ဖုန္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ အာဗီေအၿမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ကုိ နားဆင္ၾကပါသည္။