Radio Veritas Asia ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ က ဘာလဲ။

Radio Veritas Asia အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းသံရဲ႕ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္က႑မ်ားဟာ မ်ားေပမဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကိုစကားလံုးျဖင့္ စုေပါင္းေခၚျပရမယ္ဆိုရင္ Evangelization ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အ ဓိပၸါယ္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာၾကားျပီး သာသနာျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာျပဳျခင္း ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုၾကားလိုက္ရလို႔ လန္႔မသြားပါနဲ႔၊ ဘာသာျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သာသနာျပဳတာပါ။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီးရဲ႕ ဘာသာသြင္းျခင္းနဲ႔ပက္သက္တဲ့ မူ၀ါဒ က်င့္ထံုးကေတာ့ ကက္ သလစ္ ခရစ္ယာန္မိဘႏွစ္ပါးမွ ဖြားျမင္လာတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မိဘမ်ား နဲ႔ ေခါင္းကိုင္မိဘတို႔ရဲ႕ မိမိတို႔ယံုၾကည္ သက္၀င္ေနတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအတိုင္း မိမိတို႕ရဲ႕ ကေလး သူငယ ္ မ်ား ကို ျပဳစူပ်ဳိးေထာင္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကို အေျခခံျပီး ေမြးကင္းစ အခ်ိန္ကတည္းမွာပင္ ေဆး ေၾကာျခင္းမဂၤလာကို ေပးလွ်က္ ဘာသာသြင္းတဲ့က်င့္ထံုးကို လိုက္နာပါတယ္။ မိဘမ်ားနဲ႔ ေခါင္း ကိုင္မိဘမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို မိမိတို႔ရဲ႕ကေလးသူငယ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းျပီး အ ေမြ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရြယ္ၾကီးလာျပီး လူလားေျမာက္လာသူတိုင္းကိုေတာ့သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ အ လို ဆႏၵနဲ႔ ဘာသာထဲ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုလာမွ သာဘာသာထဲသို႔ သြင္းေပးေလ့ရွိပါတယ္။ စိတ္ အလို ဆႏၵ နဲ႔ ၀င္လိုျခင္းဟုတ္မဟုတ္ အခ်ိန္ယူျပီးစီစစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုစီစစ္တဲ့ကာလမွာ အလို ဆႏၵ မွန္ လာ ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ျမတ္ကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။ အ ရြယ္ေရာက္တဲ့သူမ်ားကို ဘာသာထဲသို႔သြင္းျခင္းမွာ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ တကယ္ ယံုၾကည္ သက္၀င္ လာလို႔ ဘာသာထဲသို႔၀င္လိုျခင္း ဆႏၵအစစ္အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးသလို အခ်ိန္ ေပးေလ့ ရွိပါ တယ္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒက်င့္ထံုးမွာ ဘာသာသြင္းျခင္းသည္ ဘာသာ ၀င္ လူဦး ေရတိုးပြားလာရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဘာသာသြင္းေပးျခင္းသည္ ငယ္ စဥ္ ေမြးကင္း စအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရရွိေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အလိုဆႏၵအစစ္အမွန္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ စိတ္ဆံုးျဖတ္လာသူ အရြယ္ေရာက္လူလားေျမာက္သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို သာသနာေတာ္က လက္ခံျပီး ဘုရားရွင္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရေအာင္ ေဆး ေၾကာျခင္း မဂၤလာေပးလ်က္ ဘာသာသြင္းေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္း ယုံၾကည္ျခင္း ဆု ေက်းဇူး ရရွိဘို႔ ဘုရားရွင္ထံမွာ အစဥ္ဆုေတာင္းေပးရင္း `သြားၾက၍ ဧ၀ံေဂ လိတရား ေတာ္ကို ေဟာ ၾကားၾက ေလာ့´ ဆိုတဲ့ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ အမိန္႔ ေတာ္ျမတ္ အတိုင္း သာသနာျပဳၾကပါတယ္။ ဧ၀ံေဂလိ သတင္း ေကာင္းတရားေတာ္ ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရ အေျခခံဆင္းသက္လာရာ စကားလံုးကေတာ့ ဂရိေ၀ါ ဟာရျဖစ္တဲ့ Evangelium က ဆင္းသက္လာျပီး ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းလို႔ အဓိပၸါယ ္ရပါ တယ္။ သတင္းေကာင္းလူတိုင္းဆီေရာက္ဖို႔ သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္သည္ လူကို ဖန္ ဆင္းေတာ္မူတဲ့ေနရာမွာ ရုပ္ခႏၲာနဲ႔နာမ္၀ိညာဥ္ႏွစ္ပါးေပါင္းလ်က္ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူတယ္။ တို တို ေျပာရရင္ေတာ့ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးေပါ့ဗ်ာ။ RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ရုပ္ခႏၶာ အတြက္ ေကာ သာသနာျပဳတဲ့ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ရသလို နာမ္၀ိညာဥ္အတြက္ေကာ သာသနာျပဳတဲ့ အစီ အ စဥ္မ်ား ပါထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ၾကရပါတယ္။ RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ ရုပ္ခႏၶာနဲ႔ နာမ္၀ိညာဥ္ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႔ အတြက္သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာ အခန္းက႑ေလးရပ္ ကိုခြဲျပီး စီစဥ္ တင္ဆက္ ထုတ္   လႊင့္ပါတယ္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ အသံထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းမွာ သာသနာျပဳျခင္းကို က႑(၄)ရပ္ခြဲျပီး ထုတ္လႊင့္ ေပးပါတယ္။

  • (၁)တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားျခင္းက႑ (Direct Proclamation)
  • (၂)ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက႑ (Interfaith Dialogue/Ecumenism)
  • (၃)ယဥ္ေက်းမႈျပဳျပင္ျခင္းက႑(Inculturation)
  • (၄)လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအခန္းက႑ (Human Development) မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။


(၁) တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားျခင္းက႑ (Direct Proclamation)(

ဒီအခန္းက႑မွာ ဧ၀ံေဂလိသတင္းတရားေတာ္ျမတ္ကို တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားမႈျပဳျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑မွ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ဖတ္ရႈျခင္း၊ တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားၿခင္း၊ ကက္သ လစ္ဘာသာ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာက႑၊ ဘ၀အတြက္လင္းေရာင္ၿခည္ဂ႑၊  ဓမၼေတးႏွင့္ သက္တာအျမင္က႑ႏွင့္ ဓမၼေတး အစီအစဥ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ျမတ္ကို တိုက္ရိုက္ေဟာၾကား တဲ့ ေနရာမွာ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ ေသာတရွင္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္တရားေတာ္ကို အမွန္အတိုင္းသိေစဘို႔ ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက႑ (Interfaith Dialogue/Ecumenism)(

ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာမလွယ္ျခင္းက႑ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြေႏြးဖလွယ္ျခင္း က႑ေတြမွာေတာ့ RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္အေနနဲ႔ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္းက႑၊ ဘာသာေရးသတင္းမ်ား နဲ႔ ဘာ သာေရး အေမး အေျဖက႑ မ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုအသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ျခင္းက႑နဲ႔ ဘာသာေရးအေမးအေျဖ က႑မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေဟာၾကားတဲ့ ေနရာမွာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ မတူညီၾကတဲ့ဘာသာတရားမ်ားဟာ အခ်င္းခ်င္းဘယ္လို ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ လက္ တြဲေနထိုင္သြားၾကမလဲ ဘာေတြကအႏၲရာယ္ေတြလဲ စတဲ့အခ်က္ေတြကို သာသနာျပဳေပးသလို တစ္ ပါး သူရဲ႕ဘာသာတရားကို အထင္ေသး ခ်ဳိးႏွိမ္မႈျပဳတတ္တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ခံယူခ်က္ေတြ ပေပ်ာက္ ေရး အတြက္ လည္းသာသနာျပဳပါတယ္။ တစ္ဘာသာနဲ႔တစ္ဘာသာ နားလည္မႈရွိလာဖို႔အတြက္ သူ တစ္ ပါးရဲ႕ ဘာသာတရားကို မိမိကမယံုၾကည္ေသာ္လည္း တစ္ဘက္သူရဲ႕ ဘာသာတရားကို သိရွိ ထားဘို႔ လိုအပ္သလို မိမိရဲ႕ဘာသာတရားကို သူတစ္ပါးက မယံုၾကည္ေသာ္လည္း မိမိရဲ႕ ဘာသာ တရား အ ေၾကာင္းကို တစ္ဘက္သူက သိရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုဗဟုသုတ အသိရွိထားရင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အ တူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အတူလက္တြဲ လုပ္ ေဆာင္ ႏိုင္ၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခြဲမ်ားၾကားမွာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ က႑ကေတာ့ ခရစ္ ယာန္မ်ား တစ္လံုး တစ္၀တည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးတည္ပါတယ္။

(၃) ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းက႑ (Inculturation)

Inculturation ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္း အခန္းက႑ဟာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတို႔ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာ ခရစ္ ယာန္ မ်ားအတြက္ ဦးတည္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္သည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ အလံုး စံုတို႔ ကိုဖန္ ဆင္း ေတာ္ မူ သည့္ အရွင္ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈမရွိတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကား ယဥ္ ေက်းမႈမ်ား ဟာဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္း ေပးထားေတာ္မူတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာ မ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္သားပီပီ ျမန္မာမႈျပဳျခင္း နဲ႔ ခရစ္ယာန္ မႈျပဳျခင္းမ်ားကို တရားေတာ္နဲ႔ သာသ နာ ေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ လိုအပ္လ်င္လိုအပ္သလို မွန္ကန္စြာ ျပဳႏိုင္ၾကဘို႔ သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ မတူေပမဲ့လည္း ယဥ္ေက်းမႈဟာ အတူ တကြ ရွိေန ၾကတဲ့ အတြက္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားပီပီ တစ္ပါးသူမ်ားနဲ႔ အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအခန္းက႑ (Human Development)

လူကို ဘုရားရွင္ဖန္းဆင္းေတာ္မူတဲ့ေနရာမွာ ရုပ္မဲ့နာမ္၀ိညာဥ္ သက္သက္ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းမဟုတ္ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္း RVA ျမန္မာဘာသာ အစီ အစဥ္ အေနျဖင့္ Human Development လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအခန္းက႑ ကေန သာသနာျပဳေနျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ဆိုုရိုးစကားလို လူေတြဟာ နာမ္၀ိညာဥ္ အပိုင္းမွာ ဘုရားတရားမ်ားနဲ႔ အဟာရျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၾကဘို႔ အတြက္ ရုပ္ခႏၶာပိုင္း အတြက္ သာသနာ ျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက႑အေနနဲ႔ RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ က႑မ်ားကေတာ့ ကိုယ္ က်န္းမာမွ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ က်န္းမာေရးအေမးအေျဖက႑၊ စာရိတၲပညာေပးက႑၊ လူသားကမၻာေကာင္းက်ိဳးၿဖာ  က႑၊ သီရိေဂဟာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ၿဖစ္တဲ့ ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြဂ႑၊ လူငယ့္ပ်ဳိးခင္းက႑၊ ျပန္ၾကားခန္းက႑၊ ကေလာင္မိတ္ဖြဲ႕က႑ မ်ားနဲ႔ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေက်မႈမရွိရေလေအာင္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရွိလာရေလေအာင္၊ အားလံုး ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ႕ႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ ေမြးေန႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ေတးမ်ား ေမတၲာေတးမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျပီး သာသနာျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။