ေန ့ရက္

နံနက္ပုိင္း
၂၃၃၀-၂၃၅၇ ယူတီစီ 
၉.၇၂၀ မီဂါဟတ္

ညေနပုိင္း
၁၁၃၀-၁၁၅၇ ယူတီစီ
၁၅.၄၅၀ မီဂါဟတ္

တနဂၤေႏြ

ဓမၼေတးႏွင့္သက္တာအၿမင္
သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရႈၿခင္း 
တရားေဒသနာေတာ္ 
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ
ကက္သလစ္ဘာသာအၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

တနလၤာ

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
ကုိယ္က်န္းမာမွစိတ္ခ်မ္းသာ
ဘ၀အတြက္လင္းေရာင္ၿခည္
ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္

ေမြးေန ့ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္
ကုိယ္က်န္းမာမွစိတ္ခ်မ္းသာ
ဘ၀အတြက္လင္းေရာင္ၿခည္
ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္

အဂၤါ

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
လူသားကမၻာေကာင္းက်ိဳးၿဖာ
သာယာစုိေၿပေက်းလက္ေၿမ
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

ေမြးေန ့ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္
လူသားကမၻာေကာင္းက်ိဳးၿဖာ
သာယာစုိေၿပေက်းလက္ေၿမ
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

ဗုဒၵဟူး

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
သိေကာင္းစရာကုိယ္က်င့္တရားလမ္းညႊန္
ဘာသာေရးအေမးအေၿဖ
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

ေမြးေန ့ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္
သိေကာင္းစရာကုိယ္က်င့္တရားလမ္းညႊန္
ဘာသာေရးအေမးအေၿဖ
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

ၾကာသပေတး

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
လူငယ့္ပ်ိဳးခင္း
ၿပန္ၾကားခန္း၊ကေလာင္မိတ္ဖြဲ ့
ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
လူငယ့္ပ်ိဳးခင္း
ၿပန္ၾကားခန္း၊ကေလာင္မိတ္ဖြဲ ့
ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္

ေသာၾကာ

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
သီရိေဂဟာ
အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

ေမြးေန ့ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္
သီရိေဂဟာ
အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု
ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

စေန

ေမြးေန ့ဓမၼေတးလက္ေဆာင္
ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ
ကက္သလစ္ဘာသာအၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္

ေမြးေန ့ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္
သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရႈၿခင္း 
တရားေဒသနာေတာ္ 
ဓမၼေတးလက္ေဆာင္