ဂ႑လုိက္အစီအစဥ္မ်ား

သခင္ခရစ္ေတာ္က ကက္သလစ္သာသနာ ကုိ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုအၿဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသလား (၂)

သခင္ခရစ္ေတာ္က ကက္သလစ္သာသနာ ကုိ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုအၿဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသလား (၂)
File Size:
2.93 MB
Date:
22 September 2017
 
 
 
Powered by Phoca Download