သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါး

IMAGE သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား မပါရင္ ဘာမွ မလုပ္နုိင္ပါဘူး လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား မပါရင္ ဘာမွ မလုပ္နုိင္ပါဘူး လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား ...
IMAGE ေဆးေၾကာၿခင္းမဂၤလာရဲ့ အသီးအပြင့္မ်ား သင္တုိ ့ဘ၀ထဲ၌ ၿဖစ္ထြန္းပါေစ လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ ဆႏၵၿပဳ ၿမြက္ၾကား
ေဆးေၾကာၿခင္းမဂၤလာရဲ့ အသီးအပြင့္မ်ား သင္တုိ ့ဘ၀ထဲ၌ ၿဖစ္ထြန္းပါေစ လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ ဆႏၵၿပဳ...
IMAGE ေျမျပင္ေပၚမွာ ေျခခ်ၿပီး ေကာင္းကင္သုိ႔ ေမာ့ၾကည့္ျခင္းအေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ႁမြက္ၾကား
ေျမျပင္ေပၚမွာ ေျခခ်ၿပီး ေကာင္းကင္သုိ႔ ေမာ့ၾကည့္ျခင္းအေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ႁမြက္ၾကား...
IMAGE သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြန္ပ္တုိ ့၏ သတင္းေဆာင္းပါးၿဖစ္သည္ ဟု အီတာလ်ံ အနာဂတ္ သတင္းစာသုိ ့ ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား
သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြန္ပ္တုိ ့၏ သတင္းေဆာင္းပါးၿဖစ္သည္ ဟု အီတာလ်ံ အနာဂတ္ သတင္းစာသုိ ့...
IMAGE ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ပုံသက္ေသေကာင္းၿဖစ္ဘုိ ့ခန္ ့အပ္ခံရေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား
ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ပုံသက္ေသေကာင္းၿဖစ္ဘုိ ့ခန္ ့အပ္ခံရေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား ေမလ ၂ ရက္...
IMAGE ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ပါစကား ညစာ စားပြဲေတာ္ေၾကာင့္ ပုိမုိခြန္အားရရွိေစေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ပါစကား ညစာ စားပြဲေတာ္ေၾကာင့္ ပုိမုိခြန္အားရရွိေစေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္...
IMAGE ခရစၦတူးမွတ္သားၿခင္းဟာ ေဆးေၾကာၿခင္း စကၠရမင္တူးကုိ အမွတ္ရေစေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
ခရစၦတူးမွတ္သားၿခင္းဟာ ေဆးေၾကာၿခင္း စကၠရမင္တူးကုိ အမွတ္ရေစေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား ...
IMAGE ဆီးရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပုပ္ဖရန္စစ္ ထပ္မံေၿပာၾကားၿခင္း
ဆီးရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပုပ္ဖရန္စစ္ ထပ္မံေၿပာၾကားၿခင္း တနဂၤေႏြေန ့က...
IMAGE သနားဂရူဏာရွင္ ေယဇူး တနဂၤေႏြ မွာ ေယဇူး၏ အတုိင္းအဆမဲ့ေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေတာ္ ကုိ ပုပ္ဖရန္စစ္ ေလးနက္စြာ ေထာက္ရႈၿခင္း
သနားဂရူဏာရွင္ ေယဇူး တနဂၤေႏြ မွာ ေယဇူး၏ အတုိင္းအဆမဲ့ေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေတာ္ ကုိ...