သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးစာမ်က္ႏွာ

၅၀ၾကိမ္ေၿမာက္ ကမၻာ့ ဆက္သြယ္ေရး ေန ့အတြက္ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ မဂၤလာသတင္းစကားApr 20, 2016
(၅၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႔ အတြက္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား

 

‘Communication and Mercy: A Fruitful Encounter:’

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သနားဂရုဏာ - အသီးအပြင့္ရွိေသာ(အက်ိဳးရွိေသာ) ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ

***

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔

                                                 

သန္႔ရွင္းေသာ သနားဂရုဏာႏွစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးအား ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သနားဂရုဏာအၾကား ဆက္ႏြယ္ မႈကုိ သံုးသပ္ခြင့္ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သနားဂရုဏာ၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ ခမည္းေတာ္ ဘုရားကို ရုပ္လုံးေဖၚေဆာင္ကာကႊႏု္ပ္တို႕အားသိျမင္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေသာ အမိကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ သနားဂရုဏာထားတတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရၿပီး သနားဂရုဏာ ဟူသည့္ အသင္းေတာ္၏သေဘာသဘာဝႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္ က်င့္ၾကံၾကရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ ေျပာဆုိသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္ကဲ့သို႕ေသာပံုစံျဖင့္ေျပာဆုိသည္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေျပာဆိုသည့္ စကားလံုးတုိင္းႏွင့္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာသည္ လူတုိင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာေမတၱာ၊ သိမ္ေမြ႕ၾကင္နာမႈႏွင့္ ခြင့္လြတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ၎၏ သေဘာသဘာဝ အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထိေတြ႕ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၎သည္ ပြင့္လင္းျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္းသို႔ ဦးေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္ လႈံေဆာ္ထိေတြ႕မႈခံရေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိပံုမ်ားကို ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ေကာင္းႀကီးေပး လမ္းျပေပးလိမ့္မည္။

 

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိရပဲ လူတုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ အမိအသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သနားဂရုဏာျပသရန္၊ လူအေပါင္းတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားအား ထိေတြ႕ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အလုိေတာ္အတုိင္း ခရစ္ေတာ္ေယဇူးကိုေစလႊတ္ကာ လူအားလံုးကုိ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘဝအသက္တာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ထိန္းသိမ္းေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိ သည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကိုယ္တုိင္သည္ အမိအသင္းေတာ္၏ ေႏြးေထြးယုယမႈကုိ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိေႏြးေထြး ယုယမႈကို သူတပါးအား ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို သိနားလည္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏို္း လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤေႏြးေထြးမႈသည္ ယုံၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေစသည္။ ၄င္းသည္ ကႊ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေဟာေျပာျခင္း ႏွင့္ သက္ေသခံေနထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္းဘဝ အသက္တာကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ “မီးပြားမ်ား” ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ေပါင္းကူးတံတားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္စြမ္းရွိသကဲ့သို႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား အက်ိဳးျပဳေစသည္။ နားလည္မႈကြဲလြဲျခင္းအား ေရွာင္ရွားရန္၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိေစေသာ အတိတ္မ်ားကုိ ကုစားရန္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ သဟဇာတမွ်တမႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္အလုိ႔ငွာ လူအမ်ားသည္ သူတုိ႔ေျပာဆုိမည့္စကားမ်ား၊ ျပဳမူမည့္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဂရုတစုိက္ သတိျဖင့္ေရြးခ်ယ္ပါက ေလာကႀကီးသည္ မည္မွ်လွပလာမည္နည္း။ စကားလံုးမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း မိသားစုမ်ားအၾကား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ ေပါင္းကူးဆက္ဆံေပးသည့္ တံတားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ ဆက္ဆံျခင္းကို လက္ရွိရုပ္ဝတၳဳ၊ ေလာကီကမာၻႏွင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္ႀကီးတြင္ ျဖစ္ႏို္င္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေျပာဆုိျပဳမူျခင္းမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မုန္းတီးမႈ ေဖာ္ထုတ္ ခ်က္မ်ားကုိ အားေပးသည့္ ရံႈခ်ျခင္းႏွင့္ လက္စားေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးမဲ့ေသာသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီေပးသင့္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ႏႈတ္မွေျပာဆုိေသာစကားလံုးမ်ားသည္ လူ႔အသုိင္းအဝန္းအား အစဥ္တစုိက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးေသာစကားမ်ားျဖစ္သင့္ကာ မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္မ်ားအားကန္႔ကြက္ ရံႈခ် သည့္အခါတြင္ ပင္လွ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈ မ်ားကုိ မဖ်က္စီး သင့္ေပ။

 

ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းရွိသူမ်ားအားလံုးကုိ မိသားစုႏွင့္ လူ႔ သုိင္း အဝိုင္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလွ်က္ နာက်ည္းထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ကုစားေပးကာ သနားဂရုဏာ၏စြမ္းပကားကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ အတိတ္မွဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံျပင္းနာက်ည္းေနေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအား ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္လုိက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေက်ေအး သင့္ျမတ္ရန္မည္မွ် အတားအဆီးျဖစ္ေစေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသိၿပီးျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္လည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္တုိင္းတြင္ သနားဂရုဏာသည္ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ေစသည့္ ပံုစံသစ္ကုိဖန္တီးပံုေဖာ္ေပးႏုိင္သည္။ ရွိတ္စပီးယားသည္ ထုိအခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “သနားဂရုဏာ၏ အရည္အခ်င္းသည္ ရုတ္ေလ်ာ့သြားေလ့မရွိေပ။ သနားဂရုဏာသည္ ေကာင္းကင္ ေပၚမွက်လာေသာ ညင္သာသည့္မိုးေရစက္ကေလးႏွင့္တူညီသည္။ ၎သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ သနားဂရုဏာသည္ ေပးသနားသူႏွင့္ လက္ခံရရွိသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကို အက်ိဳးရွိ ေစသည္။”ဟု Merchant of Venice ဗင္းနစ္စ္ၿမိဳ႕၏ကုန္သည္ဟူသည့္ ျပဇာတ္အခန္း-၄၊ အပိုင္း-၁ တြင္ ေရးသား ေဖာ္က်ဴး ထားသည္။

 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သံသမန္ေရးရာတြင္ သံုးႏႈန္းေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေရာင္ျခည္ကုိ ေပးစြမ္းတတ္ေသာ သနားဂရုဏာျဖင့္ ျပည့္ဝေနလွ်င္ ပိုမုိထိေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသည့္ တာဝန္ရွိလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မွာၾကားလုိသည္မွာ အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အမွားအယြင္း က်ဴးလြန္မိသူမ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္၍ ေျပာဆုိရာတြင္ သတိထားေစလုိသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္ အမုန္းတရား တုိးပြားမည့္ မီးေတာက္အား ဖန္တီးမိရန္ လြယ္ကူစြာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းခံရသည္။  သို႔ေသာ္ လူအမ်ားအား ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္သို႔ လူအမ်ားအား လမ္းညႊန္ျပသရန္ ရဲရင့္ျခင္းသတၱိရွိရန္ လုိအပ္လွေပသည္။ ၎သည္ အတိတ္ကာလမွ ပဋိပကၡ၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားအား မွန္ကန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တာရွည္္ခံ ၿမဲျမံမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးစြမ္းမည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ဆန္းသစ္၍ ရဲရင့္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္  မဂၤလာရွိ ၾကသည္၊ အေၾကာင္းမူကား ထုိသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားဟု ေခၚဆုိျခင္း ခံရလိမ့္မည္။” (မာေတဦး အခန္းႀကီး-၅၊ အခန္းငယ္ ၇-၉)

 

အမိအသင္းေတာ္၏ သိုးထိန္းမ်ားျဖစ္သာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ မာန္မာနတရားႏွင့္ အထက္စီးမွ ဆက္ဆံသူကဲ့သုိ႔  ရန္ဖက္တစ္ဦးအေပၚ ျပဳမူျခင္း သည္မဟုတ္ (သို႔မဟုတ္) ရံႈးနိမ့္က်ဆံုးသူမ်ား၊ အေမ့ေလ်ာ့ခံမ်ားအားဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး တစ္ေခါက္တစ္ခါမွ် မျပဳမိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ပါသည္။ သနားဂရုဏာသည္ လူ႔ဘဝ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစကာ ေအးစက္ေသာ တရားစီရင္မႈကုိသာ သိရွိခဲ့သူမ်ားအား ေႏြးေထြးမႈေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အျပစ္သားမ်ားအား ေျဖာင့္မတ္စြာေနထုိင္သူမ်ားမွ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စိတ္အစြဲကို ေက်ာ္လႊားေစႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ မတရားျခင္းစသည္တုိ႔ကုိစီရင္ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ေဝဖန္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ သူတုိ႔၏ႏွလံုးသားမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕သိရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဖုိ႔ျခင္းကင္း၍ အျပစ္အမွားသို႔က်ေရာက္သြားသူမ်ားကို ျပန္လည္ ထူေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျပစ္အမွား က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဆံုးမပဲ့ျပင္ေပးရန္ ႏွင့္ မေကာင္းဒုစရုိက္ျပဳလုပ္ျခင္းအမႈႏွင့္ မတရားေသာ ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား အသိေပးရွုပ္ခ်ရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။          ရွင္ေယာဟန္ ၈း၃၂တြင္ “အမွန္တရားသည္ သင့္အား လြတ္ေျမာက္ ေစလိမ့္မည္၊”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအမွန္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ သိမ္ေမြ႕ညင္သာေသာ သနားဂရုဏာ တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေၾကညာေဟာေျပာေနေသာ အမွန္တရားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရွုပ္ခ်ေသာ မတရားမႈမ်ားကုိ တုိင္းတာသည့္ စံႏႈန္းတစ္ခု ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အဓိကတာဝန္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ တည္ေနေသာအမွန္တရားကုိ စြဲကုိင္ထားရန္ ျဖစ္သည္ (က်မ္းကုိး၊ ဧဖက္ ၄ - ၁၅)။ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ျခင္းႏွင့္ သနားဂရုဏာေပါင္းစပ္ကာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ေျပာဆုိသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္ႏွင့္ မြန္းၾကပ္ေနေသာ ႏွလံုးသားမ်ားကုိ ထိေတြ႕ ထုိးေဖာက္ ႏုိင္သည္။ ၾကမ္းတမ္း၍ နိတိပညာရွင္တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိေသာစကားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေစလုိလွ်က္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ဦးေဆာင္ပဲ့ျပင္ေပးလုိေသာ သူမ်ားအား ပုိမုိစိမ္းကား ကြာၿပဲေစကာ သူတို႕၏ စိတ္အတြင္း၌ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ လက္မခံျခင္းႏွင့္ ခုခံကာကြယ္သည့္ စိတ္မ်ားကုိ ပုိမုိ အားေပးရာ ေရာက္ေစသည္။

 

သနားဂရုဏာအေပၚ အေျခခံေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့၍ လက္ေတြ႕ မပါ ေသာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သည့္ အေတြးအေခၚသာျဖစ္သည္ဟု ခံယူသကဲ့သို႕ အလြန္အကၽြံ အလုိလုိက္ ေလ်ာလွ သည္ဟုလည္း လူအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မိသားစုအတြင္း ရင္းႏွီးဆက္ဆံမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ အမွတ္ရ သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မိဘမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မၾကည့္ပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအျဖစ္ တန္ဖုိးထား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးခဲ့ၾကသည္။ မိဘမ်ားသည္ သူတို႕သားသမီးမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ သဘာဝအရ ရရွိေစလုိၾကပါေသာ္လည္း သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားအေပၚထားရွိေသာ ထုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္မမူတည္ေခ်။ မိသားစုေနအိမ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အစဥ္ထာဝရ ႀကိဳဆုိလက္ခံ ေနသည့္ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္ (က်မ္းကိုး-ရွင္လုကား ၁၅း၁၁-၃၂)။ ကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္ဦးစီတုိင္းအား  အားေပး ေျပာဆုိလုိသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို  လူစိမ္းမ်ားလာေရာက္၍ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ စင္ျမင့္(Forum)တစ္ခု ကဲ့သုိ႔ မရႈျမင္ၾကပဲ တံခါးမ်ားအၿမဲဖြင့္ထားကာ လူတုိင္းအား ရင္းႏွီးေဖာ္ရြင္စြာ ႀကိဳဆုိ လက္ခံေသာ မိသားစုတစ္ခု၊ ေနအိမ္တစ္ခု ျဖစ္ေစလိုပါသည္။

 

ထုိသုိ႔ဖန္တီးရန္အလုိ႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေရွးဦးစြာ နားေထာင္တတ္ရေပမည္။ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ေဝမွ်ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရ၍ ေဝမွ်ျခင္းဟုဆုိရာ၌ နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းတုိ႔ လုိအပ္သည္။ နားေထာင္ျခင္းသည္ သာမန္ ၾကားျခင္းထက္ မ်ားစြာသာလြန္သည္။ နားေထာင္ျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း နီးစပ္မႈရွိရန္လိုအပ္သည္။ ၾကားနာျခင္းမွာမူကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ခံယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ နားေထာင္ျခင္းသည္ ကိစၥအရာရာကုိ အဆင္ေျပ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ကူညီေပးသည္။ နားေထာင္ေသာသူသည္ ေစ်းဝယ္သူ သို႔မဟုတ္ စားသံုးသူမ်ားကဲ့သုိ႔ အေျခအေနအား အေပၚယံ ၾကည့္သူထက္ သာလြန္ေစသည္။ နားေထာင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားအား ေဝမွ်ႏုိင္ျခင္း၊ အတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ျခင္း၊ ၾသဇာအာဏာအားလံုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမွ ေခ်ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ဘံု ေကာင္းမႈကိစၥရပ္ဆုိင္ရာ အေစခံ အလုပ္အေကၽြး ျပဳရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အရည္အခ်င္း၊ ပါရမီမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းဟုလည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္သည္။

 

နားေထာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ်မလြယ္ကူေပ။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာပင္ မၾကားသကဲ့သုိ႔ ဟန္ေဆာင္လုိက္ ျခင္းသည္ ပုိမုိလြယ္ကူေပသည္။ နားေထာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ အာရံုစူးစုိက္ေပးျခင္း၊ နားလည္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ေလးစားသမႈျပဳျခင္းႏွင့္ တဘက္သား၏ေျပာဆုိသည့္အရာအား သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ နားေထာင္ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ေပးဆပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အနစ္နာခံျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ျခံဳပင္ေဘးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားေသာ မိုးဇက္ကဲ့သုိ႔ ျပဳမူသင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား စကားလာေျပာသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဆက္ဆံရာ၌ “သန္႔ရွင္းေသာေျမ” ေပၚတြင္ ရပ္ေနသကဲ့သို႕ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခနင္း ဖိနပ္မ်ားကိုခၽြတ္ထားရမည္၊ (က်မ္းကုိး၊ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃း၅)။ မည္ကဲ့သို႔ နားေထာင္ရမည္ကုိ သိျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ နားေထာင္တတ္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ကာ အစဥ္တစိုက္ နားေထာင္ျခင္းရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။

 

အီးေမးလ္၊ ဖုန္းမွ တဆင့္စာေပးပို႔ျခင္း၊ ေဖ့ဖုတ္ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာစာရုိက္သည့္ နည္းပညာမ်ားအားလုံးကို လူသားဆန္ေသာဆက္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ပံုစံအျဖစ္အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး မည္မွ်ေကာင္းမြန္ ထိေရာက္သည္ဆုိသည္မွာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္မဟုတ္ပဲ လူ႔ႏွလံုးသားႏွင့္ မိမိတုိ႔တြင္လက္လွမ္းမီွေသာနည္းပညာ၊ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳဆက္သြယ္ႏုိင္စြမ္းကသာ ပိုမိုအေရးပါသည္။

 

လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳး ရရာကိစၥမ်ားအားလုံး ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ၎အားျဖင့္ တဘက္စြန္းေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား သုိ႔လည္း ဦးတည္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေလာကသည္ အမ်ားျပည္သူ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေနရာတစ္ခု၊ ေတြ႕ဆံုသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ခြန္အားေပး ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ျခင္း၊ ၿခိဳးႏွိမ္ဆက္ဆံသည့္ေနရာျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ တန္ဖိုးရွိ၍အေရးပါေသာ အရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးသည့္ ေနရာျဖစ္သကဲ့သို႕ မတရား တုိက္ခိုက္ေဝဖန္သည့္ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

 

ဤဂ်ဴဗလီႏွစ္သည္ သနားဂရုဏာျဖင့္ေနထုိင္ရင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းကို သိတတ္နားလည္မႈရရွိႏုိင္မည့္ ထိေရာက္ေလးနက္ေသာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား လမ္းဖြင့္ထားေပးကာ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အျမင္က်ဥ္း၍ မေလးမစား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈမ်ား ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ၾကလွ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပံုစံမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ၾကပါရန္ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းပါသည္။  (Misericordiae Vultus, 23)။ အင္တာနက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကြန္ရက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါတြင္လည္း မိမိတို႔ မျမင္ေတြ႔ဖူးေသာ တဘက္သားအေပၚ တာဝန္သိတတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တဘက္သား၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။

 

က်န္းမာၾကံ့ခိုင္၍ေနေသာ မွ်ေဝရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ အင္တာနက္ကုိ ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးသည္ မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ပင္ျဖစ္ေစ လူအမ်ားအား အျမင္က်ယ္ေစပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ႀကီးမားေသာ တာဝန္ယူမႈလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္အေနႏွင့္ ထုိဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြမ္းအင္ကုိ “နီးစပ္ျခင္း” ဟု ကိုးကားေခၚဆုိလုိပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သနားဂရုဏာအၾကား ဆက္ဆံထိေတြ႕ျခင္းသည္ ဂရုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ကုသျခင္း၊ လက္တြဲ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတုိ႔အား ေပါင္းစည္း နီးစပ္မႈေပးႏိုင္မွသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေၾကကြဲ ပ်က္စီးၿပီး အထိအခုိက္လြယ၍ တဖက္စြန္းဆီေရာကါေနသည့္ ဤကမာၻေလာကႀကီးတြင္ သနားဂရုဏာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားအၾကား၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ်ားအၾကား လူသား မိသားစု တစ္ခုတည္းတြင္ က်န္းမာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈရွိသည့္ နီးစပ္ျခင္းကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

 

ဖရန္စစ္ကုစ္

ဗာတီကန္ၿမိဳ႕၊

၂၄ ရက္ေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

 

(ဘာသာျပန္ ေလာရင္းစ္ မြန္းဆုန္း)
<

ယခင္စာမ်က္ႏွာသုိ

|

ေနာက္စာမ်က္ႏွာသုိ ့

>