သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးစာမ်က္ႏွာ

4th World Apostolic Congress on Mercy ၃ ရက္တာ က်င္းပၿပီးစီးၿခင္းJan 19, 2017
4th World Apostolic Congress on Mercy  ၃ ရက္တာ က်င္းပၿပီးစီးၿခင္း

သနားၾကင္နာၿခင္း အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးမည့္ စတုထၱအၾကိမ္ေၿမာက္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဘာသာေရး ညီလာခံ ၾကီးကုိ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန ့အထိ ၅ ေနရာခြဲကာ ၿပဳလုပ္က်င္းပေနပါသည္။ ပထမေန ့ကုိ မနီလာ ကာသီၿဒယ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၌ ၄င္း၊ ဒုတိယ ေန ့ ကုိ မနီလာၿမိဳ ့ရွိ၊ Pontifical University of Santo Tomas တကၠသုိလ္ေက်ာင္းၾကီး၌၄င္း၊ တတိ ယေန ့ကုိ Batangas ၿမိဳ ့ရွိ ရဟႏၱာ ပါဒေရ ပီးယုိ ၏ ဘုရားဖူးဌာေန ဗိမာန္ေတာ္ၾကီးတြင္၄င္း ေအာင္ၿမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး စတုတၳေန ့တြင္ Bulacan ပဥၥမေန ့တြင္ Bataan ၌ က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ နုိင္ငံတကာမွ တက္ေရာက္ လာေသာ ဘုရားဖူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားၾကိဳဆုိၿခင္းအစီအစဥ္၊ ဂရုဏာရွင္ေယဇူးႏွင့္ သနားၿခင္း မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတု၊ ရဟႏၱာတုိ ့၏ ပုံေတာ္မ်ားနွင့္ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား အား ပုလႅင္ တင္ၿခင္း အခမ္း အနားတုိ ့ကုိ ၄င္း၊ ေလးစားရုိေသထုိက္လွေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊ဘုန္းေတာ္ၾကီး အခ်ိဳ ့တုိ ့ ၏ ေ၀ငွေဟာေၿပာခ်က္မ်ားကုိ ၄င္း၊ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဂရုဏာရွင္ေယဇူးႏွင့္ ထိ ေတြ ့ရွင္ သန္ခ်က္ မ်ားကုိ သက္ေသခံၿခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ဖိလစ္ပုိင္ ရုိးရာအကပေဒသာ၊ အတီး အမွုဳတ္တုိ ့ ၿဖင့္ ေဖ်ာ္ေၿဖၿခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ဂရုဏာရွင္ေယဇူး ေမတၱာေတာ္ရြတ္ဆုိၿခင္း၊ နံနက္ေမတၱာ အတူ သီဆုိ ခ်ီးမြမ္းၿခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ဖူးေမွ်ာ္ၿခင္း၊ မစၦားတရားေတာ္ၿမတ္ ပူေဇာ္က်င္းပၿခင္း အစီ အစဥ္ မ်ားကုိလည္း  ကာဒီနယ္ၾကီးမ်ား၊ မ်ားစြာေသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္၊ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ရဟန္း ေတာ္ မ်ား၊ အမိ်ဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးသူေတာ္စင္မ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားတုိ ့ႏွင့္အတူ ေန ့စဥ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အာဗီ ေအ အာရွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန၏ သတင္းေထာက္မ်ားသည္လည္း သတင္းယူရန္ တာ၀န္ အ သီးသီးတုိ ့ၿဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၃ ရက္ေၿမာက္ေန ့တြင္ ဂုိဏ္းခ်ုဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ေရးမြန္း အာဂီးလက္စ္ က အဖခမည္းေတာ္၏ေထြးပုိက္ၿခင္းခံရေသာသူ၊ ဖန္ဆင္းခံအားလုံးနဲ ့ လူသားအားလုံးကုိ ေထြးေပြ ့ရန္အတြက္ ကုိလည္း ေခၚဖိတ္ၿခင္း ခံရေသာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သည္ ကြ ်နု္ပ္တုိ ့အတြက္ ၿပည့္၀ေသာ စံနမူနာ မိခင္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟု  WACOM4. DAY 3. Batangas Padre Pio Shrine တြင္က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မစၦားတရားေတာ္ၿမတ္၌ ၿမြက္ၾကား ခဲ့သည္။

စစၥတာရ္လူစီယား သႏၱာေအာင္

အာဗီေအ၊ ဖိလစ္ပုိင္
<

ယခင္စာမ်က္ႏွာသုိ

|

ေနာက္စာမ်က္ႏွာသုိ ့

>