တနဂၤေႏြေန ့ဟာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သန္ ့ရွင္းၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ေန ့အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ခံရေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္ဟာ တနဂၤေႏြေန ့မစၦားတရားေတာ္ ရဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းကုိ အဓိက ထားၿပီး ၄င္းရဲ့ ဘုရားစကားသင္ၾကားပုိ ့ခ်ၿခင္း အစီအစဥ္မွာ ၿမြက္ၾကားသြားပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ သခင္ဘုရား နဲ ့ေတြ ့ဆုံေပါင္းစပ္ၿပီး သခင္ဘုရားရဲ့ အသံကုိ ၾကားနုိင္ဘုိ ့စားေသာက္ပြဲမွာ အတူတကြ ပါ၀င္ နုိင္ဘုိ ့ မစၦား တရားေတာ္မွာ ပါ၀င္ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ့ နက္နဲ  တဲ့ ခႏၱာေတာ္ ထဲမွာ ပါ၀င္ တဲ့ သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ ့ ဘုရားရွင္ရဲ့ လုပ္ငန္း ရပ္ေတြမွာ  ေက်းဇူးေတာ္ အားၿဖင့္ ပါ၀င္ ၿဖည့္ဆည္း ေပးၾကပါတယ္။

ေယဇူးသခင္ရဲ့ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၿခင္း နဲ ့သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားဆင္းၾကြတဲ့ ေန ့ေတြ အားၿဖင့္ တနဂၤေႏြေန ့ဟာ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ေန ့အၿဖစ္ သိမွတ္ေရြးခ်ယ္ ခံရပါတယ္။ ဒီလုိေန ့မ်ိဳးမွာ ဘုရားရွင္ကုိ မေတြ ့ဆုံပဲသြားဘုိ ့မၿဖစ္နုိင္ပါဘူး။ ဒီကေန ့ေလာကီေရးရာ အသုိင္းအ၀န္း အမ်ားစုထဲမွာ တနဂၤေႏြေန ့ရဲ့ အနွစ္သာရ ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာဟာ ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။ ဒုတိယ ဗာတီကန္ ေကာင္စီက ဘုရားရွင္ ရဲ့ ေန ့ကုိ ၀မ္းေၿမာက္ ရႊင္လန္း တဲ့ ေန ့ ၀တၱရား ေတြ ထဲကေန အနားယူၿပီး ဘုရားရဲ့ သားသမီးဂုဏ္သိကၡာ အဂၤါရပ္နဲ ့ၿပည့္ၿပည့္၀၀ ေန ထုိင္ဘုိ ့တုိက္တြန္း ထားပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ေန ့ရက္တုိင္းဟာ ထာ၀ရ သုခဘုံကုိ ၿမည္းစမ္းတဲ့ ေန ့ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္စကၠရမင္တူူး ထဲမွာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့မွ်ေ၀ ခံစားၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္စြာ နားနားေနေနရွိေန ဘုိ ့ပါပဲ။ မစၱားတရားေတာ္ ထဲမွာ ပါ၀င္ၾကတာဟာ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့က ဘုရားကုိ တစ္စုံတရာ သြားေပးတာ မဟုတ္ပဲ၊ ဘုရားရဲ့ နုတ္ေတာ္ထြက္စကားေတြ မွာ သစၥာရွိ လုိက္က်င့္ၾကဘုိ ့ ၄င္းရဲ့ ပညတ္ေတာ္ေတြကုိ ေစာင့္ထိန္း ၾကဘုိ ့နဲ ့ဘုရားရဲ့ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္း နဲ ့ေမတၱာတရားကုိ  ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့အလယ္မွာ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘုရားရဲ့ မ်က္ေမွာက္ ကတိေတာ္အားၿဖင့္ ကမၻာၾကီးကုိ သက္ေသခံၾကဘုိ ့ေက်းဇူးေတာ္နဲ ့ ခြန္အားေတြ လက္ခံရရွိၿခင္း သာၿဖစ္ပါတယ္ လုိ ့အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

Vatican Radio/RVA-Myanmar