ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္၏ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ ဆုေတာင္းရန္ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္

အာရွတုိက္ အတြင္းမွ  နုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားနွင့္ အၿခားေသာ လူနည္းစု ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ ့မ်ားတုိ ့သည္  ၄င္းတုိ ့ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ တရားမ်ား အား ၿပည့္ၿပည့္၀၀ လြတ္လပ္စြာၿဖင့္ ကုိးကြယ္ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိနုိင္ၾကပါေစရန္ ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိပါသည္။