အၿပစ္၀န္ခံၿခင္း ၀ိနည္းအားၿဖင့္ သန္ ့ရွင္းေသာ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္အတြက္ ၿပင္ဆင္ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

အၿပစ္၀န္ခံၿခင္းအားၿဖင့္ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ဟာ အၿပစ္သားမ်ားၿဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာကုိ  ဘုရားသခင္ရဲ့ ေရွ ့မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာနဲ ့ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ ညီအစ္ကုိ ေမာင္နွမေတြ ေရွ ့မွာအသိမွတ္ၿပဳ ၀န္ခံၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ လုိ ့ ၄င္းရဲ့ ဗုဒၶဟူးေန ့လူထုပရိတ္သတ္ ကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားလုိက္ပါတယ္။

ကြ်န္ုပ္တို ့အားလုံးဟာ အၿပစ္သားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္ဆုိတာ ဘုရားရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ အသိရွိ၀န္ခံ ၾကရပါမယ္။ ကုိယ္သာလွ်င္ အမွန္လုိ ့ တစ္ယူသန္စြဲရွိသူေတြဟာ ဘုရားရဲ့ ခြင့္လႊတ္သနားၿခင္းကုိ ခံယူရနုိင္ဘုိ ့ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ ကုိယ့္အမွားကုိ ကုိယ္တုိင္၀န္ခံၿပီး အခြင့္လႊတ္ၿခင္း ေတာင္းခံမွသာ အခြင့္လႊတ္ခံရမွာၿဖစ္တယ္။ ဘုရားရဲ့ သနားဂရုဏာနဲ ့မထုိ္က္တန္ပါဘူးလုိ ့ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဟာ ရင္ဘတ္ပုတ္ၿပီး အၿပစ္၀န္ခံၾကတယ္။ ေတြးေတာၾကံစည္၊ ေၿပာဆုိလုပ္ကုိင္ၿခင္းအားၿဖင့္ အၿပစ္ၿပဳမိခဲ့ပါတယ္လုိ ့အၿပစ္၀န္ခံရုံနဲ ့တင္တစ္ပါးသူကုိ အေႏွာက္အယွက္မေပးဘူးဆုိတာ မလုံေလာက္ေသးပါဘူး။ ေကာင္းနုိးရာရာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေနာက္လုိက္မ်ားအၿဖစ္လည္း သက္ေသခံၾကရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ မၿပည့္စုံမႈ၊ အနာအဆာေတြကုိ ၀န္ခံဘုိ ့ခက္ခဲေပမယ့္လည္း တစ္ပါးသူကုိ အၿပစ္ပုံခ်မယ့္အစား ကုိယ့္အၿပစ္ကုိ ရုိးရုိးသားသား ၀န္ခံဘုိ ့သင္ယူရမယ္။ ႏွလုံးသား ေၿပာင္းလဲၿခင္း နဲ ့စင္ၾကယ္ၿခင္းအတြက္ ကညာစင္မာရီယား  ေကာင္းကင္တမန္မ်ားနဲ ့ရဟႏၱာတုိ ့ရဲ့ ၾကား၀င္ ဆုေတာင္းေပးမႈကုိ ေတာင္းခံၾကရတယ္။ ဘုရားရဲ့ ဘုန္းတန္ခုိး ေက်းဇူးေတာ္နဲ ့မိမိကုိယ္တုိင္ရဲ့ အၿပစ္ေတြကုိ သိမွတ္၀န္ခံခဲ့ၾကတဲ့ သမၼာက်မ္းစာထဲက အထင္ကရေတြၿဖစ္တဲ့ ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီး၊ ေပ်ာက္ေသာသား၊ ဇာေခဦးနဲ ့သံေပထရူး တုိ ့ရဲ့ စံနမူနာ မ်ားနဲ ့အတူ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ၄င္းရဲ့ ဗုဒၶဟူးေန ့လူထုပရိတ္သတ္အားၿမြက္ၾကားခဲ့တဲ့ ၾသ၀ါဒကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA Myanmar/Vatican News