၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းဆုိတာ ဆုေတာင္းေမတၱာရဲ့ ပင္မေက်ာင္းေတာ္ၾကီးၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ဗုဒၶဟူးေန ့ ဘုရားဖူး လူထုပရိတ္သတ္နဲ ့ေတြ ့ဆုံစဥ္မွာ ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းဆုိတာ ဆုေတာင္းေမတၱာရဲ့ ပင္မေက်ာင္းေတာ္ၾကီးၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ၿမြက္ၾကားလုိက္ပါတယ္။

၄င္းရဲ့ မစၦားတရားေတာ္အေၾကာင္း ဘုရားစကားသင္ၾကားၿခင္းအစီအစဥ္မွာ ေတာ့ အရွင္သူၿမတ္က ဂလုိရီယာနဲ ့မစၦားရဲ့ နိဒါန္းေတြအေပၚမွာ အထူးအေလးေပးၿမြက္ၾကားသြားတာပါ။

ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေမြးဖြားၿခင္း မွာ သိၾကားတမန္မ်ားရဲ့ အၿမင့္ဆုံးေသာ အရပ္မွာ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ရွိေစသတည္း ဆုိတဲ့ ေရွးရုိး ဓမၼသီခ်င္း မွာ ဘုရားသခင္က သူ ့ရဲ့ သားေတာ္ကုိ အၿပစ္ရွိတဲ့ ေလာက ကမၻာၾကီးထဲ ကုိ ပုိ ့ေဆာင္ လုိက္တာကုိ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ၿပဳၾကပါတယ္။ မစၦားရဲ့ နိဒါန္း မွာလည္း ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာေတြနဲ ့စိတ္အာရုံ ကုိ စုစည္းၿပီး သုံးပါး တစ္ဆူ ဘုရားထံမွာ ပုံအပ္ၾကတယ္ လုိ  ့အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္ က အေလးအနက္ထားၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဟန္းက ဆုေတာင္းၾကပါစုိ ့ လုိ ့ဖိတ္ေခၚလုိက္တဲ့အခါ ဆိတ္ၿငိမ္ၾကရမယ့္ အခုိက္အတန္ ့ၿဖစ္ၿပီး ရဟန္းဟာလည္း ဆိတ္ၿငိ္မ္ၿခင္းကုိ ေလးစားၿပီး အလ်င္စလုိ မၿပဳဘုိ ့တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္ ဆိတ္ၿငိ္မ္ၿခင္း မရွိရင္ ၀ိညာဥ္ရဲ့ ၿငိမ္သက္ၿခင္း ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတယ္။ ဆိတ္ၿငိ္မ္ၿခင္းဆုိတာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ရဲ့ ႏွလုံးသား ၿဖစ္ၿပီး အဲ့ဒါထက္ပုိတာကေတာ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားရဲ့ အသံကုိ နားေထာင္ၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းေမတၱာရဲ့ ၾကြယ္၀ၿပည့္၀လွတဲ့ အရသာနဲ ့ကြ်နု္ပ္တုိ ့ဟာ အသင္းေတာ္နဲ ့ေပါင္းစည္းၿပီး ဒီ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္း မစၦားတရားဟာ ကြ်န္ပ္တုိ ့တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အမွန္ပဲ လုိအပ္တဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာတုိ ့ရဲ့ ပင္မ ၿဖစ္လာ ၿဖစ္လာသလဲဆုိတာ ၾကိဳးစားၾကည့္ၾကပါစုိ ့ လုိ ့ အရွင္သူၿမတ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/ Vatican News