သခင္ခရစ္ေတာ္ ေနသည့္ ေနရာ ကုိ ရွာပါဟု အန္ေဂ်လူး ေမတၱာရြတ္ဆုိ ခ်ိန္၌ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္းၿခင္းမၿပဳခင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က သခင္ခရစ္ေတာ္ ေနထုိင္သတင္းသုံးသည့္ ေနရာ ကိုိ သြားေရာက္ရွာၾကရန္ ထုိေန ့က ဧ၀ံေဂလိက်မ္းကုိ ေထာက္ရႈကာ ၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထုိေန ့သည္ ကမၻာ့ေၿပာင္းေေရႊ ့ေနထုိင္သူမ်ားနွင့္ ခုိလႈံရာရွာ ဒုကၡသည္တုိ ့ ၏ေန ့လည္းၿဖစ္သည့္အတြက္ တနဂၤေႏြေန ့က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကုိ ေထာက္ရႈကာ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွ ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္အား အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ဦးေဆာင္ရြတ္ဆုိၿခင္းနဲ ့အတူ ၿမြက္ၾကားလုိက္တာပါ။

အရွင္သူၿမတ္ ၿမြက္ၾကားတာကေတာ့ ယခု အခ်ိန္ဟာ သာမာန္ တနဂၤေႏြေန ့စတင္ၿခင္းၿဖစ္ကာ ၄င္းသည္ ေန ့စဥ္ ဘ၀အသက္တာတုိင္းမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေနာက္ကုိ လုိက္ၾကရန္ အတြက္ သတိေပး ေန ့သည့္ ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္း အခ်ိန္ကာလၿဖစ္ေၾကာင္း  ဒီသာမာန္ တနဂၤေႏြ အခ်ိန္မ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ ယုံၾကည္ၿခင္း ေန ့စဥ္ခရီးလမ္းကုိ ခုိင္မာေစေၾကာင္း

“Come and See” လာ၍ၾကည့္ပါ ဆုိတဲ့ စကားဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ လမ္းေတာ္ဆီကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတဲ့ ကြ်န္ုပ္တုိ ့အတြက္ အေရးပါတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ၿဖစ္ေၾကာင္း

သံေယာဟန္ဗတၱိစတား က ဒီ ေနရာမွာ အန္ၿဒဴးနဲ ့တၿခားတပည့္ေတာ္ၾကီးေတြကုိ ဘုရား ၏ သုုိးငယ္ေတာ္ကုိ ၾကည့္ပါလုိ ့ ညြန္ၿပနုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမင့္ၿမတ္သန္ ့ရွင္းေသာ ဆရာသခင္ေနတဲ့ ေနရာ ဆီကုိ သူ ့ဘ၀ထဲ ကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ ့သြားေရာက္ ရွာေဖြသင့္ၾကေၾကာင္း

စကၠရမင္တူးမ်ား၊ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ား၊ နုတ္ကပတ္တရားအေပၚ ကမၼဌာန္းဆီးၿဖန္းၿခင္းမ်ားသည္ ထုိ ယုံၾကည္ၿခင္းအသက္တာ ကုိ ေနထုိင္ရွင္သန္နုိင္ေစမည့္ အရာမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿမြက္ဆုိကာ တနဂၤေႏြ ေန ့က က်င္းပေသာ ကမၻာ့ ေရြ ့ေၿပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ခုိလႈံရာရွာ ဒုကၡသည္မ်ား ေန ့ကုိ အရွင္သူၿမတ္က ေဖာ္ၿပကာ၊ ေရြ ့ေၿပာင္းေနထုိင္သူမ်ားနွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အသင္းေတာ္ၾကီးသည္ ၾကိဳဆုိၿခင္း၊ ကာကြယ္ၿခင္း၊ တုိးပြားေစၿခင္း နဲ ့ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းတုိ ့ၿပဳလုပ္ၾကရပါမယ္ လုိ ့ၿမြက္ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အရွင္သူၿမတ္က ခ်ီးေလ နဲ ့ ပီရူး နုိင္ငံသို ့ တနလၤာေန ့တြင္ ၾကြေရာက္မည့္ ၄င္း၏ တမန္ေတာ္ၾကီး ခရီးစဥ္အတြက္ ၄င္းနဲ ့အတူ ပါရွိကာ ဆုေတာင္းေပးၾကဘုိ ့ဖိတ္ေခၚေတာင္းဆုိခဲ့တာၿဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ဗာတီကန္သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/ Vatican News