ခ်ီေလနဲ ့ပီရူူးခရီးစဥ္အၿပီး လူထုပရိတ္သတ္နဲ ့ပထမအၾကိမ္အရွင္သူၿမတ္ေတြ ့ဆုံ

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ၄င္းရဲ့ ပီရုးနဲ ့ခ်ီးေလ ခရီးစဥ္ အၿပီး ပထမဆုံး လူထုနဲ ့ေတြ ့ဆုံၿခင္းအစီအစဥ္မွာ ရာေထာင္ခ်ီတဲ့ လူငယ္ေတြ၊  သူတုိ ့ရဲ့ အခ်ိန္နဲ ့ စြမ္းအားေတြကို ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသူေတြနဲ ့၄င္းရ့ဲ့ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေကာင္းဆုံးၿပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ေပး ခဲ့ၾကသူေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

“ကြ်န္ုပ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းကုိ သင္တုိ ့အားေပးပါတယ္” “My peace I give you” ဆုိတဲ့ ခ်ီေလ နုိင္ငံရဲ့ ခရီးစဥ္ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ပစၥကၡ အေနအထားမွာ ၄င္းရဲ့ခရီးစဥ္ မတုိင္ခင္မွာ အတုိက္အခံလုပ္ခဲ့ မႈေတြ အတြက္ ပုိမုိ အသင္၀င္လႈပ္ရွားေနၿပီး လူတကာ အားလုံးလုိအပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းဟာ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္တဲ့ သခင္ေယဇူး ထံကသာ ရရွိနုိင္တဲ့ ဆုေက်းဇူးၿဖစ္ေၾကာင္း သတိၿပဳမိတယ္လုိ ့ဆုိကာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းအတြက္ ဆက္လက္ဆုေတာင္း ေပးဘုိ ့ပန္ၾကားလုိက္ပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ဟာ ခ်ီေလ နုိင္ငံသားေတြကို ဒီမုိကေရစီ ၾကီးထြားရွင္သန္ ဘုိ ့အားေပးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ လုိလား ေဖာ္ေဆာင္သူေတြ အေပၚမွာ သက္ေရာက္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေကာင္းခ်ီးကုိ ေတာင္းခံၿပီး ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈနဲ ့သက္ေသခံေတြ ၿဖစ္ေစဘုိ ့ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ စန္တီယားဂုိ  အမ်ိုးသမီး အက်ဥ္းေထာင္ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿခင္းက ခ်ီလီ ခရီးစဥ္ရဲ့ အထြတ္အထိပ္ ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး သူဟာ အက်ဥ္းသား မ်ားနဲ ့နီးကပ္စြာ ရွိေနတာကုိ ၿပသခဲ့ၿပီး တရားဥပေဒ အမိန္ ့ဒဏ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါ ဘ၀သစ္ကုိ ၿပန္လည္ စတင္ၾကဘုိ ့ ၿပင္ဆင္ၾကပါလုိ ့အားေပးခဲ့ပါတယ္။

ပီရူးနုိင္ငံ ခရီးစဥ္ရဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့  “ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း၌စည္းလုံးၿခင္း” “Unity by hope” ၿဖစ္ၿပီး စည္းလုံးၿခင္း ဆုိတာ ေရေသ ပုံေသကားက်၊ အားလုံးဟာ တေထာင့္တတန္းတည္းၿဖစ္ေနတာကုိ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပဲ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့အားလုံး သမုိင္းေၾကာင္းနဲ ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေတြက အေမြခံထားတဲ့ ၾကြယ္၀တဲ့ မတူကြဲၿပား မႈေတြကုိ အတူတကြ သယ္ေဆာင္လာၾကၿခင္းသာၿဖစ္တယ္။ ပီရုူးေရွးဘုိးေဘးတုိ ့ရဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ ့ ၀ိညာဥ္ေရး ဆုိင္ရာ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေတြကုိ အံံ့ၾသေလးစားမိတဲ့ အေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားၿခင္း ေတြကုိေတာ့ ဆန္ ့က်င္ရမယ္လုိ ့ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ထပ္မံေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရမွာဟာ လူတုိင္းရဲ့ ၀တၱရားၿဖစ္တယ္လုိ ့လည္း ဆိုပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ဟာ Trujilo ရဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ နွစ္မုန္တုိင္း ၾကမ္းတုိက္ခုိက္မႈကုိ သတိရေစၿပီး ဘ၀ မုန္တုိင္း ရာဇ၀တ္မႈေတြ အပါအ၀င္၊ ပညာေရး ခြ်တ္ၿခံဳက်မႈေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ နဲ ့အုိုးအိမ္မဲ့ေတြအတြက္ ေတာင္းခံခဲ့တယ္လုိ ့အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေၿပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

‘ Virgin della Porta’  ‘Senor delos Milagros’ ‘Lords of Miracles’ နဲ ့ပီရူးရဟႏၱာေတြ ကုိ သဒၵါၾကည္ညိဳမႈ ရွိၾကတာေတြကုိ သတိၿပဳမိေၾကာင္း လည္း အထူးေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ နုတ္ကပတ္ေတာ္ ဟာ အရာအားလုံးကုိ အႏွစ္သာရၿပည့္ေစတဲ့အတြက္ အရွင္သူူၿမတ္ဟာ ခ်ီေလနဲ ့ပီရူးၿပည္သူၿပည္သား ေတြအတြက္ ဘုရားရဲ့ နုတ္ကပတ္ေတာ္ သတင္းစကားကုိ သူ့့ ့ရဲ့ ေနာက္ဆုံးမစၦားတရားမွာ ေနာင္တယူၿပီး ဧ၀ံေဂလိ တရား၌ယုံၾကည္ပါ။ (မာကု ၁း၁၅) ကြ်န္ုပ္ရဲ့ ယုံၾကည္ၿခင္းကုိ လက္ခံပါ။ သင္ဟာကြ်န္ုပ္ရဲ့ ယုံၾကည္ၿခင္းမွာ ေပါင္းစည္းေနပါမယ္လုိ ့ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီး၄င္းရဲ့ သုိးထိန္းခရီးစဥ္ကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့တယ္လုိ ့ ဗုဒၶဟူးေန ့လူုထုပရိတ္သတ္ကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News