ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ ေန ့ပုပ္ဖရန္စစ္ ၏ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္း အစီအစဥ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန ့က အန္ေဂ်လူး ေမတၱာရြတ္ဆုိ ဘုိ ့စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ စုရုံးေနၾကတဲ့ ကမၻာတ၀ွမ္းက ဘုရားဖူးခရီးသည္ေတြကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ မွာ စစ္ေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲ က်ဆုံးေနတဲ့ နုိင္ငံေတြအထူးသၿဖင့္ ကြန္ဂုိ နဲ ့ေတာင္ပုိင္း ဆူဒန္ နုိင္ငံတုိ ့အတြက္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ဆုေတာင္းၿခင္းမွာ ပါ၀င္ၾကဘုိ ့နုတ္ဆက္စကား ေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ မာဒါဂါစကာ ဆုိင္ကလုန္း ဒါဏ္သင့္ၿပီး အုိးအိမ္ၿပိဳကြဲ သြားသူေတြ ဥစၥာပစၥည္း ပ်က္သုဥ္း  သူေတြနဲ ့လည္း ထပ္တူရွိေနေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန ့မွာ ဓမၼအာဇာနည္ အၿဖစ္ ရဟႏၱာ တင္ေၿမွာက္ခံရတဲ့ Teresio Oliverlli ရဲ့ ပုံသက္ေသဟာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းရဲ့ မိ်ဳးေစ့ၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိခ်ိန္မွာေတာ့ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္ဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန ့ဧ၀ံေဂလိိ က်မ္းစာထဲက သခင္ေယဇူးရဲ့ ဥပုသ္ေန ့တြင္း အသက္တာကုိ ထုတ္နႈတ္ၿပၿပီး ခႏၶာပုိင္း ဆုိင္ရာ ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းမႈ ဆုိတာ ယုံၾကည္ၿခင္းကုိ နႈိးဆြေပးၿပီး ႏွလုံးသားဆုိင္ရာ ကြ်တ္လြတ္သြားတာနဲ ့တင္ သခင္ေယဇူး ရဲ့ ၀င္ေရာက္လာၿခင္းကုိ လက္ခံ နုိင္တဲ့  စြမ္းအင္ေတြ ၿပန္ၿပည့္ၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ့ ေနာက္လုိက္ အေစခံၿဖစ္ဘုိ ့ ဖိတ္ေခၚၿခင္းခံရပါတယ္။

၀ိညာဥ္ခႏၶာ ေ၀ဒနာ အနိဌာရုံ ခံစားေနရတဲ့ လူထုအတြက္ သခင္ေယဇူး ရဲ့ နႈတ္စကားနဲ ့ကုိယ္ေနဟန္ထား လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ၿပီး ေၿမာက္ၿပီး ခြန္အားရွိတဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ခု ၿဖစ္ ေစတယ္။ နာက်င္ ဒုကၡေတြနဲ ့ လုပ္ငန္းပုိင္း ၿပသနာ ေတြကုိ ေၾကာက္လန္ ့စုိးထိ္တ္ေနၾကတဲ့ လူသားထုၾကီးအတြက္ လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းနဲ ့ဆန္းသစ္ၿခင္း ကုိ ဦးတည္တယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္ ဆက္လက္ၿမြက္ၾကားတာက သခင္ေယဇူးဟာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္မွာ ဆုေတာင္းၿပီး တန္ခုိး လကၡဏာ နဲ ့ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ေအာင္ၿမင္ ၀င့္ၾကြားၿခင္းအၿဖစ္ အဓိပၸာယ္ လြဲေနၾကတာ ေတြကုိ သူ ့ရဲ့ အၿဖစ္ အေၿခအေနနဲ ့သူ ့ရဲ့ ၀တၱရား ေတြကေန ဖယ္ထုတ္ပါတယ္။ တန္ခုိးလကၡဏာ ေတြဟာ အမွတ္အသား ေတြသာၿဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္ၿခင္း ကုိ တုန္ ့ၿပန္ ဘုိ ့ေတာင္းဆုိတယ္။ ႏွလုံးသား ေၿပာင္းလဲၿခင္း အတြက္ ဦးတည္ ေခၚေဆာင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘုရားအၿဖစ္ တန္ခုိးေတာ္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဘုိ ့ၿဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ သူ ့ရဲ့ ကယ္တင္ၿခင္း သတင္းေကာင္းအတြက္ ကမၻာၾကီး ထဲကုိ အၿမဲ ေဆာင္က်ဥ္းၾကဘုိ ့ တုိက္တြန္း ခဲ့ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News