မစၦားတရားေတာ္ၿမတ္သည္ အဖုိးအခမဲ့ ေပးေနေသာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့့ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

မတ္လ ၇ ရက္ေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္သည္ ဘုရားဖူပရိ္တ္သတ္နဲ ့ေတြ ့ဆုံစဥ္ မစၦားတရားေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ပူေဇာ္ ဆက္ကပ္ရာၿဖစ္ၿပီး သင္တုိ ့ဆႏၵရွိပါက ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ အလွ်ဴေပးၿခင္းၿပဳနုိင္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အဖုိးအခ ေပးစရာမလုိ တဲ့ အရာၿဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ့ ေနာက္လုိက္တပည့္အၿဖစ္ “ေက်းဇူးဆပ္တင္ၿခင္း” ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာေဆာင္တဲ့ ဘ၀ အသက္တာနဲ ့ လူတစ္ဦးၿခင္း တုိင္းနဲ ့အသင္းေတာ္နဲ ့မိတ္သဟာယ ဖြဲ ့ၿခင္း တုို ့နဲ ့မၿပတ္မလပ္ရပ္တည္ေနရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားတုိ ့ရဲ့ ဗဟုိခ်က္မၿဖစ္တဲ့ မစၦားယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းဟာ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ကုိ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္စကၠရမင္တူးရဲ့ ဘ၀ အသက္တာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ၿဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါဟာဆုိရင္ ေက်းဇူးေတာ္ရဲ့  လႈပ္ရွားသက္၀င္မႈပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အေသြးအသားနဲ ့ခႏၶာကုိယ္ၿဖစ္လာတဲ့ ေပါင္မုန္ ့နဲ ့စပ်စ္ရည္ ကားတုိင္ေပၚက ေၾကေအးသင့္ၿမတ္ၿခင္း ယဇ္မွာ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ဟာ ေပါင္းစည္းၾကပါတယ္။

သခင္ဘုရားရဲ့ ေသၿခင္းနဲ ့ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကုိ သတိယ ေအာက္ေမ့ၿခင္းအားၿဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ပဌါနာေတာ္က အဖခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ့ မ်က္ေမွာက္မွာ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား ၌ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ နက္နဲရာခႏၶာမွာ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းၾကၿပီး သားေတာ္ဘုရားရဲ့ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ ထာ၀ရယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းနဲ ့ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း ခံရဘုိ ့ဆြဲင္ေခၚေဆာင္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးဟာ မစၦားတရားတုိင္းမွာ အၿပစ္ခြင့္လႊတ္ၿခင္း အသင္းေတာ္၌စည္းလုံးၿခင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလုံးရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း ၊ ေၾကေအးသင့္ၿမတ္ၿခင္း အတြက္ ဆုေတာင္းၿခင္း တုိ ့ကုိ ေဆာင္ယူေပးမယ့္ နက္နဲရာ ယုံၾကည္ၿခင္းဆီကုိ ပုိမုိ ၿပည့္၀စြာ ၀င္ေရာက္နုိင္ၾကပါေစလုိ ့ဆုေတာင္ရင္း အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္ က နိဂုံးခ်ဳပ္ၿမြက္ၾကားခဲ့တာကုိ ဗာတီကန္သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/ Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA