၀တ္ၿပဳ ကုိးကြယ္ၿခင္း က်င့္နည္း ထုံးတမ္းမ်ားဟာ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ စကၠမင္တူးထဲမွာ က်ိန္းေအာင္းတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကုိ ပင့္ယူနုိင္ဘုိ ့ၿပင္ဆင္ေပးေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ဗုဒၶဟူးေန ့ဘုရားစကား သင္ၾကား ၿခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာဟာ ခရစ္ယာန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ တစ္ပုဒ္သာ မဟုတ္ပဲ ဘုရားရဲ့ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာတစ္ခုဆုိရင္ ပုိမွန္ကန္ပါတယ္။ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ အဖ လုိ ့ ေခၚစားၿခင္း ဟာ မစၦားတရား အတြင္းမွာတင္မဟုတ္ပဲ အသင္းေတာ္ရဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ ရြတ္ဆုိၿခင္း မွာ ေန ့ေရာညပါ ရြတ္ဆုိ ေနၾကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဆုေတာင္းၿခင္းဟာ ခရစ္ယာန္ စရုိက္လကၡဏာ တစ္ခု အၿဖစ္ တစ္ေန ့တာ လုံးမွာ ေပးအပ္ထား ပါတယ္။ ေမာင္ရင္းနွမလုိ ့ခ်စ္တဲ့ ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ပုံသြင္းေပးပါတယ္။ ေန ့စဥ္ ၀မ္းအား ၿဖည့္ေပးပါလုိ ့ဆုေတာင္းေမတၱာထဲမွာ ေတာင္းခံၾကၿခင္းဟာ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ကုိ အထူးရည္ညႊန္းတာ ၿဖစ္ၿပီး ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ မပင့္ယူခင္မွာလည္း အာပတ္ေၿဖၿခင္း ခံယူ ၿပီး အခြင့္ကည လႊတ္ခံရဘုိ ့လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္စကၠမင္တူူး တြင္းက ခရစ္ေတာ္နဲ ့တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေတြ ့ဆုံနုိင္ဘုိ ့၀ါတြင္းကာလဟာ အာပတ္ေၿဖ ၾကဘုိ ့အခ်ိန္ေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ အၿခားညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ ့ေၾကေအးသင့္ၿမတ္ဘုိ ့လည္း ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာက ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ဒီလုိ ေၾကေအးၾကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းဟာ ကူးလူးတုန္ ့ၿပန္ရွိေနၾကပါမယ္။ ခရစ္ေတာ္ေပးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း ဟာ ကမၻာေလာက က ေပးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း နဲ ့ကြဲၿပားလွပါတယ္။ သံေပါလူး ဆုိခဲ့တဲ့ အတုိင္း ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ဆီ မသြားေရာက္ခင္မွာ အခ်င္းခ်င္းရန္ အၿငိဳးေတြရပ္စဲ ၾကရပါမယ္။ ေပါင္မုန္ ့ကုိ ခ်ိဳးဖဲ့ခ်ိန္ဟာ မစၦားတရားရဲ့ အထြတ္အေခါင္ အခ်ိန္ၿဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ့ အခ်ိန္ ေရွးတုံးကေန ဒီမစၦားတရား ၀တ္ၿပဳ ကုိးကြယ္ၿခင္း တစ္ခုလုံးကုိ အမည္ ေခၚဆုိ ခံရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂ်ဳံေပါင္မုန္ ့ဟာ ဧေမာက္ၿမိဳ ့ခရီးလမ္းေပၚက တပည့္ေတာ္ေတြ ေပါင္မုန္ ့ကိုိ ခ်ိဳးဖဲ့လုိက္စဥ္မွာ ဆတ္ကနဲ ့ လင္းကနဲ ့ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း သတိရ သြားလုိက္တဲ့ အၿဖစ္ကုိ သတိေပးေန ပါတယ္လုိ ့အရွင္သူၿမတ္က ဆုိၿပီး ဆက္လက္ ၿမြက္ၾကားတာက မစၦားတရား အတြင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ကုိ ခ်ိဳးလုိက္တဲ့ အခါ ကမၻာၾကီးရဲ့့ က်ိဳးပဲ့ၿခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာၿပဳၾကတယ္။  တရားနာသူေတြက ခရစၦတူးကယ္တင္ရွင္၊ ဘုရားရဲ့ သုိးငယ္ေတာ္ ကုိ သိမွတ္နုိင္ၾကတာၿဖစ္ၿပီး ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ကုိ သနားပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းကုိ သြန္းေလာင္းပါ လုိ ့ဆုေတာင္းၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္နဲ ့ညီအစ္ကုိ ေမာင္နွမမ်ားနဲ ့ေပါင္းကူးဆက္ဆံရာမွာ အရင္းခံၿဖစ္တဲ့ မစၦားတရား ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္စားပြဲေတာ္မွာ ကြ်ုနု္ပ္တုိ ့၀ိညာဥ္ဟာ တိမ္းညႊတ္ေနဘုိ ့ အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္ က တုိင္တည္ခဲ့တာကုိ ဗာတီကန္သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)