၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန ့မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ေရာမၿမိဳ ့ေတာ္နဲ ့ ကမၻာတစ္၀ွမ္းကုိ ေပးတဲ့ ၄င္းရဲ့ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာေတာ္ မွာ ပါစကား မဂၤလာ စကားၿမြက္ၾကားရင္း ယေန ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ ေတာင္းခံရွာေဖြေနၾကတဲ့ ကမၻာ့နုိင္ငံ အခ်ိဳ ့ကုိလည္း ေဖာ္ၿပခဲ့ပါတယ္။

ဆီရီးယား

စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ၿပည္သူေတြဟာ လုံးပါးပါးၿပီး နလံမထူ နုိင္ၿဖစ္ၾကရတယ္။

သန္ ့ရွင္းေသာ နယ္ေၿမ Holy Land နဲ ့အေရွ ့အလယ္ပုိင္း

အၾကမ္းဖက္မႈနဲ ့ခြဲၿခား ခံရမႈေတြမွာ ၿပဳၾကတဲ့ ညွိႏႈိင္းမႈေတြ ဒီကမၻာေၿမမွာ ပ်ံ ့နွံ ့  လႊမ္းမုိး နုိင္ပါေစ။

အာဖရိကတုိက္၊ ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္းနဲ ့ ကြန္ဂုိနုိင္ငံ

အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡၿဖစ္မႈေတြ ေရာဂါကပ္ဆုိး ဆုိက္သင့္ မႈေတြ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္း ေတြ အၿမစ္တြယ္ ထိေရာက္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ပုိမုိဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ဘ၀ကုိ တမ္းတ ေမွ်ာ္ကုိးေနၾကသူေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းရဲ့ အသီးအပြင့္ က်ေရာက္ေစဘုိ ့တုိင္တည္ေပးပါတယ္။

ကုိးရီးယား ပင္နီစူးလား

ေဆြးေႏြးညွိနႈိင္း အေၿဖရွာၿခင္း ရလာဒ္ေတြကုိ ေတာင္းခံပါတယ္။ နယ္ေၿမေဒသေတြ အတြင္းမွာ သဟဇာတၿဖစ္ေရး နဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဖာ္ေဆာင္ခံရဘုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။

ယူကရိန္း

လူမႈအဖြဲ ့အစည္းေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ အစၿပဳလုပ္ကုိင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း အသီးအပြင့္ ကုိ အေရးတၾကီး ရွာေဖြေနမွသာ သဟဇာတၿဖစ္ၿခင္း ဟာ တူယွဥ္လာမယ္။

ဗင္နီဇြဲလား

ဒီလူမ်ိဳးေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း တန္ခုိးေတာ္အားၿဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းနဲ ့လူသား သိကၡာေတြကုိ နုိင္ငံေရးနဲ ့လူသားပဋိပကၡေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းနဲ ့လူသား ဆန္ေသာ နည္းလမ္းေတြမွာ ရွာေဖြနုိင္ၾကပါေစလုိ ့ ၿမြက္ၾကားခဲ့တာကုိ ဗာတီကန္ သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA