သခင္ေယဇူး အဆင္းသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲေသာ ပြဲေတာ္ ေန႔ကုိ ဦးတည္ၿပီး အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိရာတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား  

ဒီတပတ္ တနဂၤေနြေန႔ အန္ေဂ်လူးေမတၲာ႐ြတ္ဆုိရာ မွာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က သခင္ေယဇူး အဆင္းသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲေသာ ပြဲေတာ္ ေန႔ကုိ ဦးတည္ၿပီး ႁမြက္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္ဟာ ဆုိရင္ နွစ္စဥ္နွစ္တု္ိင္း ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ေန႔မွာ  က်ေရာက္တာပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ အာရုံျပဳဘုိ႔   အျမင့္ဆုံးေသာ ခရီးျပဳျခင္းကုိ ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ နွင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ေလာကီ ေရးရာေတြမွ ကင္းကြာေစရန္ကုိ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားနွင့္ တာေဘာ ေတာင္ တက္ ခရီးစဥ္က ေထာက္ရႈေစတာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူး အဆင္းသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲေသာ ပြဲေတာ္ ေန႔က ကြၽႏု္ပ္တုိ ့အား ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းကုိ ေပးပါတယ္ ဒီအေၾကာင္းက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား နီးစပ္သူ ညီအကုိ ေမာင္နွမ ေတြကုိ အေစခံျခင္းမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္နွင့္ ေတြ႕ဆုံေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ဆုိၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ အာရုံျပဳဘုိ႔   အျမင့္ဆုံးေသာ ခရီးျပဳျခင္းကုိ ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ နွင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ေလာကီ ေရးရာေတြမွ ကင္းကြာေစရန္ကုိ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားနွင့္ တာေဘာ ေတာင္ တက္ ခရီးစဥ္က ေထာက္ရႈေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ဘ၀ မွ ႀကိဳဆုိခြင့္ကုိေပးၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕  စိတ္ထားျမတ္အတုိင္း ဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ အာရုံစုိက္နားေထာင္တတ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတဲ့  အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၊ ၄င္းရဲ႕  အဆင္းသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္ အားျဖင့္ တပည့္ေတာ္ ႀကီးမ်ားဟာ မ်က္စိပြင့္၍ နွလုံး သဏၰာန္ ေျပာင္းလဲ တဲ့  အေတြ႕အႀကံဳကုိရရွိၿပီး တာေဘာေတာင္ေပၚမွ ဆင္းလာၾကတယ္ ဒီ အဆင္းသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းက အထူးသျဖင့္ ဒုကၡ ခံစားေနရသူေတြ အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေတာ္ကုိ ရွင္သန္ေစမယ့္ အမွတ္လကၡဏာ တရပ္ ျဖစ္ဘုိ ့ ခြင့္ျပဳေနတာျဖစ္တယ္ ငါ၏ခ်စ္သားျဖစ္သည္ သူ႔ကုိ နားေထာင္ၾကပါ ဆုိတဲ့ ဖခမည္းေတာ္ရဲ႕ အသံေတာ္ကုိ အဆင္းသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲ ရာမွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ ့ ေတြ ၾကားသိ ခဲ့ၾကၿပီ နားေထာင္ျခင္း၏ ကညာစင္မယ္ေတာ့္ကုိ အာရုံျပဳကာ တဆင့္ဆုေတာင္းၾကပါစို႔ လုိ ့ ဆုိၿပီး ေနြရာသီ အနားမယူႏုိင္ေသာ သူမေတြ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရင္း စိန္ပီတာ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ  တနဂၤေနြေန႔အန္ေဂ်လူးေမတၲာ ႐ြတ္ဆုိျခင္း နွင့္ ေထာက္ရႈခ်က္ကုိ အရွင္သူျမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က အဆုံးသတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Vatican News