ေပါ့ဒ္ကတ္စ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာဆီးလီးကားေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ၃ ေက်ာင္းမွ သန္ ့ရွင္းေသာ တံခါးေတာ္မ်ား ပိတ္လုိက္ၿပီဆုိၿခင္း

Nov 16, 2016 01:02:45 PM


Content: ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာဆီးလီးကားေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ၃ ေက်ာင္းမွ သန္ ့ရွင္းေသာ တံခါးေတာ္မ်ား ပိတ္လုိက္ၿပီဆုိၿခင္း

Download: