ေပါ့ဒ္ကတ္စ္

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာတြင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား အသင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

Dec 9, 2016 04:21:44 PM


Content: မႏၱေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာတြင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား အသင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

Download: