ေပါ့ဒ္ကတ္စ္

မႏၱေလးၿမိဳ ့ေရႊနွလုံးေတာ္ကာသီၿဒယ္၌ ေယဇူးဘုရင္ပြဲနွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ပြဲေတာ္က်င္းပ

Dec 9, 2016 04:22:55 PM


Content: မႏၱေလးၿမိဳ ့ေရႊနွလုံးေတာ္ကာသီၿဒယ္၌ ေယဇူးဘုရင္ပြဲနွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ပြဲေတာ္က်င္းပ

Download: