ေပါ့ဒ္ကတ္စ္

သနားၾကင္နာၿခင္းဂ်ဴဗလီႏွစ္ပိတ္ပြဲအတြက္ၾကိဳးပမ္းဆက္ကပ္သူမ်ားအား ပုပ္ဖရန္စစ္ေက်းဇူးတင္ၿခင္း

Dec 9, 2016 04:25:41 PM


Content: သနားၾကင္နာၿခင္းဂ်ဴဗလီႏွစ္ပိတ္ပြဲအတြက္ၾကိဳးပမ္းဆက္ကပ္သူမ်ားအား ပုပ္ဖရန္စစ္ေက်းဇူးတင္ၿခင္း

Download: