ေပါ့ဒ္ကတ္စ္

မုိးကုတ္စက္၀န္းကုိခ်ဲ ့ထြင္နုိင္ရန္အတြက္ အာဒ္၀င္ကာလက ဖိတ္ေခၚၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

Dec 9, 2016 04:26:51 PM


Content: မုိးကုတ္စက္၀န္းကုိခ်ဲ ့ထြင္နုိင္ရန္အတြက္ အာဒ္၀င္ကာလက ဖိတ္ေခၚၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

Download: