ေပါ့ဒ္ကတ္စ္

ဘုရားရွင္၏နွိမ့္ခ်ေတာ္မူၿခင္းနွင့္ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ ေကာင္းကင္နုိင္ငံေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္ဟု ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား

Dec 9, 2016 04:29:20 PM


Content: ဘုရားရွင္၏နွိမ့္ခ်ေတာ္မူၿခင္းနွင့္ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ ေကာင္းကင္နုိင္ငံေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္ဟု ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား

Download: