The Way OF The Cross

သခင္ေယဇူး ခရစတူး ဒုကၡစရိယာ က်င့္ခံေတာ္မူေသာ လမ္းတည္း။

ရဟန္းက ဘုရားစင္ေျခရင္းမွာ ရြတ္ဖတ္အပ္ေသာ ေမတၱာ။

          ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္းကိုခံထိုက္ ေတာ္မူထေသာ၊ အို… ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ေျခရင္း၌ ညြတ္ပ်ပ္ဝပ္တြားလ်က္ ရွိ၍၊ အသနားေတာ္ျမတ္ကို ခံလိုေသာ အကၽြႏု္ပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ေသလြန္ကုန္ေသာခရစၧတီအန္တို႔ အားလည္း ေကာင္း၊ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ ယခုဆဲဆဲ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ ေရွးရႈပါအံ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဒူကၡစရိယာမွ မဟာကုသိုလ္ ေတာ္အက်ိဳးဆက္ကို၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔က ခံစားၾကပါေစေသာဝ္။ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္၍ ဒုကၡစရိယာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရာ ႀကီးစြာေသာ သံေဝဂစြဲ၍ ဤအသက္အတြင္း မခၽြတ္ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ရႈံ႕ခ်ရာကို အသင့္ ရိုေသေသာ သေဘာျဖင့္ သည္းခံႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း   အား တန္ခိုးေပးသနားေတာ္မူပါ။

 

မ။ ။ အို…ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏု္ပ္၏ ႏႈတ္ခမ္းကို ဖြင့္ေတာ္မူပါအံ့။

ဖ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ကလည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ပါအံ့။

မ။ ။ အို…..ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္ကို ကူညီေစာင္မေတာ္မူပါ။

ဖ။ ။ အို…ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္္ပ္ကိုကူညီေစာင္မရန္ အလ်င္အျမန္ ၾကြလာေတာ္မူပါ။

မ။ ။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အား၊ ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ရွိပါေစ။

ဖ။ ။ အစအဦးက၊ ဘုန္းေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း၊ ယခုမွစ၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ရွိပါေစ။

                                                                   I  Station

ပဌမအရပ္

ေသေစဟူ၊ သခင္ေယဇူးသည္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို၊ ခံေတာ္မူရာအရပ္။

          မ။ ။ အို…ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဴၾကပါသည္။

          ဖ။ ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူ ခဲ့ေလၿပီ။

 

ရဟန္းဖတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          မဟာေယဇူးသည္၊ ကာဣဖါအမည္ရွိေသာ ရဟန္းပေရာဟိတ္ ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဟရုဒ္အမည္ရွိေသာ မင္းအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ခနဲ႔ မထီေလးစားျပဳျခင္းခံရာမွ၊ ဆင္းလာေတာ္မူလွ်င္၊ ပီလာတူးမင္းရံုးေတာ္သို႔ ဆြဲငင္ တြန္းထိုး ပို႔ယူၾကကုန္၏။ အသားအေရစုတ္ပဲ့ေအာင္ ရိုက္ႏွက္ကုန္၏။ ဆူးေခြျဖင့္ ၿပီးေသာ၊ ဦးေဗာင္းကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေခါင္း ေတာ္ေပၚမွာ၊ စြပ္ႏွက္ၾကကုန္၏။ ကမၻာကုန္လွ်င္ မလြဲသက္ရွိသက္မဲ့ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ စီရင္စစ္ေၾကာေတာ္မူအံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္၊ ေသေစဟူ၍ အသေရမဲ့သူကဲ့သို႔၊ စီရင္ခ်က္ကိုခံေခ်သည္တကား။

ေမတၱာ။

          မြန္ျမတ္လွေသာ၊ေယဇူးသည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စားဝင္၍ ဒုကၡစရိယာကို ခံေတာ္မူသည္ မွန္ေပ၏။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္ခၽြတ္ျခင္းငွာ၊ ေသေစဟူ၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိုလည္း၊ခံေတာ္မူသည္ မွန္ေပ၏။ အို... ခ်စ္ဖြယ္လွေသာ သခင္၊ အကၽြႏု္ပ္ တို႔ျပဳမိသမွ်အျပစ္ကို၊ စိတ္ကုန္၊ ဥာဏ္ကုန္၊ အာႏွင့္အမွ်၊စက္ဆုပ္ရြံရွာၾကသည္ျဖစ္၍ အသနားေတာ္ျမတ္ကိုခံသျဖင့္ ကည လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ရပါမည့္အေၾကာင္း၊ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါ၏။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္ဟူေမတၱာသံုးပုဒ္ကို ရြတ္သရဇၥဳယ္ၿပီးလွ်င္ ဆိုရအပ္ေသာေမတၱာကား။

အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မသနားေတာ္မူပါသခင္၊။

အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။

ေသလြန္ေသာသူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍၊ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာ ရွိေစေသာဝ္၊ အာမင္။

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ ၾကြ၍၊ ေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္အပ္ေသာ ေမတၱာပုဒ္ကား။

မဟာသားေတာ္ တြဲလြဲေနစဥ္။

 စိတ္ဒုကၡႏွင့္ျပည့္စံု မယ္ေတာ္။

ကရူးစူးရင္း၌ မတ္တတ္ေန။

 

 

II  STATION

ဒုတိယအရပ္။

သခင္ေယဇူးသည္ ကရူးစူးကို ထမ္းယူေတာ္မူသည့္အရပ္။

မ။ အို… ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူးစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။

 

 

 

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

လြတ္လပ္ရာမရွိ၊ တစ္ကိုယ္လံုး ဒဏ္ရာႏွင့္ ျပည့္ျငားေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပခံုးေပၚမွာ၊ အလြန္ေလးေသာ၊ ကရူးစူးကိုတင္ၾက၏၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မူကား၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ ေသာစိတ္နွင့္၊ ထိုႀကိးမားေသာ ကရူစူးကို ခံယူေတာ္မူျခင္းအား ျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူမည့္ အလိုေတာ္ရင္းရွိေသာေၾကာင္း၊ အားရလွေသာစိတ္ႏွင့္ ထိုကရူစူးကို ခံယူေတာ္မူသတည္း။

ေမတၱာ

အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အသနားေတာ္ျမတ္ ခံပါသည္။ အသက္မကြာ ၾကံျမဲဒုကၡဆင္းရဲကို၊ သိမ္ေမြ႔ႏွိမ့္ခ် ရိုေသစြာသည္းခံ ၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ အားမေလ်ာ့ ရဲရဲလိုက္လိုေသာ ေစတနာစိတ္ကို၊ ဒုကၡစရိယာ မဟာကုသိုလ္ေတာ္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ ေပးသြင္းေတာ္မူပါ၊ ေယဇူးအကၽြႏု္ပ္တို႔သခင္။

(ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ )

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ ၾကြ၍၊ ေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္အပ္ေသာ ေမတၱာပုဒ္ကား။

ပူေဆြးညည္းတြား ရွိဳက္ငင္ေနေသာ

ျမတ္မယ္ေတာ္၏ ႏွလံုးေတာ္ကို

သန္လ်က္ထိုး၍ ေဖာက္ေလ၏။

 

III   STATION

တတိယအရပ္

သခင္ေယဇူးသည္၊ ကရူစူးထမ္းရာတြင္ ပထမတစ္ႀကိမ္ လဲေတာ္မူသည့္အရပ္။

မ။ အို…. ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

        ကိုယ္ေတာ္သည္ အလြန္ေလးေသာ၊ ကရူစူးေအာက္မွာ၊ ကုန္း၍ ဟိုက္လ်က္ရွိေတာ္မူသည္တကား။ ကာလႅဝါရီေတာ္ထက္သို႔ ေရႊစက္ေတာ္ ေျပာင္းစျပဳေတာ္မူ၍၊ ယုတ္မာေသာသူတို႔၏ အျပဳအမူ၊ ႏႈတ္က်ဴး လက္က်ဴးမႈမ်ားကို၊ သည္းခံေတာ္မူသည္။ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင္၊ ခံေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဝဒနာေၾကာင့္၊ ေမာပန္းျခင္း အားႀကီးလွ၍၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အျပည့္ရွိေတာ္မူသည္။ ခြန္အားနည္းပါး၍ ကရူစူးေအာက္ ေျမေပၚမွာလဲေတာ္မူသည္။

ေမတၱာ။

အကၽြႏု္ပ္တို႔ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ အလြန္ေလးေသာ၊ ကရူစူးကို ထမ္းယူေတာ္မူစဥ္တြင္၊ ထိုကရူစူးေအာက္၌၊ လဲေတာ္မူေသာ အို….ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္က်င့္ခံေတာ္မူေသာ၊ ဒုကၡစရိယာကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ သမၼာသတၱိ၊ သမၼာဝီရိယႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးတို႔ကို၊ ေစာင့္စည္းခ်ဳပ္တည္း၍ မေကာင္းရွိသမွ်ကို ၾကဥ္ေရွာင္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ အားတန္ခိုး ေပးသြင္းေတာ္မူပါ။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ ၾကြ၍၊ ေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္အပ္ေသာ ေမတၱာပုဒ္ကား။

မြန္ျမတ္လွေသာ မယ္ေတာ္ရွင္၏

စိတ္ႏွလံုး ေၾကကြဲညွိဳးငယ္ျခင္း။

မည္မွ်ေလာက္ ႀကီးျပင္းသနည္း။

         

 

IV   STATION

စတုတၳအရပ္

သခင္ေယဇူးသည္၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ လမ္းတြင္ေတြ႔ၾကံဳေတာ္မူသည့္ အရပ္။

မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုးေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          သခင္ေယဇူးသည္၊ ကရူစူးကိုထမ္းေတာ္မူလ်က္၊ လဲေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အနာအဆာထ၍ ေဝဒနာႀကီးျပင္းလွ၏။ ေရွ႕တိုး၍ ေရႊစက္ေတာ္ေျပာင္းေတာ္မူလွ်င္၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ လမ္းတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေတာ္မူ၏။ ဤေတြ႔ၾကံဳ ျခင္းကား၊ အဘယ္သို႔ေသာ ေတြ႔ၾကံဳျခင္းနည္း။ သန္လ်က္ႏွင့္တူ၍၊ မယ္ေတာ္၏ ႏွလံုးေတာ္ကို၊ ထိုးေဖာက္ေသာ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာကို၊ မည္သို႔အားျဖင့္၊ ဆင္ျခင္၍၊ ျပပါမည္နည္း။ သားေတာ္လည္း၊ မိမိမယ္ေတာ္၏ ပူေဆြး၊ နာက်င္ျခင္းကို၊ ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ေရႊႏွလံုးေတာ္၌ ျဖစ္ရာကို၊ မည္သူေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

ေမတၱာ။

          အို….ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ မယ္ေတာ္၌ သက္ေတာ္မူသည့္ ၾကင္နာသနားျခင္းကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ အကၽြႏု္ပ္တို႔အား သနားေတာ္မူပါ။ ပူေဆြးနာက်င္လွေသာ၊ အို….မယ္ေတာ္မာရီယား။ သားေတာ္သည္က်င့္ခံေတာ္မူေသာ၊ ဒုကၡစရိယာကိုေထာက္၍ အကၽြႏု္ပ္တို႔အဖို႔ငွာ ထပ္ဆင့္ဆုေတာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ အဆံုးစြန္ေသာေန႔၌၊ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကႏိုင္မည္ အေၾကာင္္္း မစေတာ္မူပါ။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

သားေတာ္ခံရာ ဒုကၡမ်ားကို

ၾကင္နာမယ္ေတာ္ ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ

ညည္းတြားရႈိက္ငင္ေနေလ၏။

 

V   STATION

ပဥၥမအရပ္။

အာဏာသားတို႔သည္ ဆီမုန္ ဆီေရေနဦးကို သခင္ေယဇူးကိုယ္စား ကရူစူးကိုဝင္ထမ္းေစသည့္အရပ္။

          မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုးေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

        ကိုယ္ေတာ္၌ ခြန္အားကုန္၍ ေရွ႕သို႔ ေရႊစက္ကိုေျပာင္းေတာ္မမူႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္၊ အာဏာသား သူယုတ္တို႔သည္၊ ဆီမုန္ ဆီေရေနဦးမည္ေသာ သူကို အႏိုင္အထက္ျပဳ၍၊ သခင္ေယဇူးကိုယ္စား၊ ကရူစူးကို ထမ္းေစကုန္၏။ ဆီမုန္ဆီေရေနဦး ေသာ္ကား၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၊ စိတ္ထားရင္းလည္းေျပာင္း၍ တပံုတျခားျဖစ္လာလွ်င္၊ ေရွ႕လက္ဦး မႏွစ္သက္၊ မခံလိုေသာ၊အရာကုိ ေနာက္ကို စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္၊ ဝမ္းသာစြာ ထမ္းယူေလ၏။

ေမတၱာ။

          အို….ေယဇူးသခင္၊ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၍ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ကရူစူးထမ္းရပါမည့္အေၾကာင္း ကရူစူးထမ္းျခင္း၌ သာလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂုဏ္ေဖာ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း ကရူစူးအာႏုေဘာ္ေတာ္အာျဖင့္၊ ေလာကီသားတို႔ ႏွစ္သက္ရာကိုမလိုက္၊ စြန္႔ပစ္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း၊ သခင္၏ နာမေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္၊ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္တိုင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ ထင္မွတ္၍၊ မတြန္႔မတိုဘဲ၊ ဝမ္းသာဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သည္းခံႏိုင္ပါမည္အေၾကာင္း၊ အားတန္ခိုးေပးသြင္းေတာ္မူပါ၊ သခင္။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ျပင္းထန္လွစြာ ခံေတာ္မူေသာ၊

ျမတ္မယ္ေတာ္ကို မည္သူျမင္လွ်င္၊

မငိုဘဲေနႏိုင္မည္ေလာ။

         

                                        Vi  STATION

ဆ႒မအရပ္

ေဝေရာနီကားအမည္ရွိေသာ၊ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္၊ သခင္ေယဇူး၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ပုဝါႏွင့္ သုတ္သည့္အရပ္။

          မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

        ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္၌၊ ေခၽြးစီးယိုေတာ္မူ၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွ႕သို႔ ၾကြေလွ်ာက္ေတာ္မူလွ်င္၊ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ၾကင္နာသနားျခင္းစိတ္ စြဲ၍ ငယ္သားအစုထဲသို႔ ဝင္သျဖင့္၊ ေရႊမ်က္ႏွာကို ပုဝါျဖင့္၊ သုတ္ေလ၏။ ထိုမိန္းမျပဳမိေသာ၊ ေက်းဇူးေကာင္းမႈကို၊ သိေတာ္မူ၍ ဆပ္ေတာ္မူခ်င္ေသာ၊ ေရႊစိတ္ေတာ္ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရႊမ်က္ႏွာ ေတာ္ပံုကို၊ ပုဝါေပၚ၌ ကပ္စြဲေစေတာ္မူသတည္း။

ေမတၱာ

        အို….ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဒုကၡစရိယာကို ေရွ႕ေရႈေထာက္ေမွ်ာ္၊ ဆင္ျခင္သျဖင့္၊ အလြန္ရိုေသၾကင္နာတတ္ ေသာစိတ္၊ က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ျခင္းစိတ္၊ ဆပြားတိုးတက္ေသာ သဒၵါျမတ္ႏိုးျခင္းစိတ္၊ ဤစိတ္သံုးပါးကို အကၽြႏု္ပ္တို႔၌၊ အျမဲစြဲေအာင္ ကယ္မေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ အရွင္သခင္ႏွင့္ တူပါအံ့သည္တိုင္ေအာင္ သခင္၏ အသြင္ေရႊပံုေတာ္ကို၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နာမ္ဝိညာဥ္၌ ကပ္ရိုက္ စြဲေစေတာ္မူပါ။

         

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ခရစၧတူးမယ္ေတာ္ သားေတာ္ျမတ္ႏွင့္

ဒုကၡခံစဥ္ ျမင္ေသာသူကား၊

မညည္းတြားဘဲ ရွိမည္ေလာ။

 

Vii  station

သတၱမအရပ္

သခင္ေယဇူးသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေျမေပၚတြင္ လဲေတာ္မူသည့္အရပ္။

          မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုးေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

                                                ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

        ကိုယ္ေတာ္သည္၊ အရိုက္အႏွက္ ဆင္းရဲအမ်ိဳးစံုခံျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်က္၊ ေသြးယိုစီးျခင္းေၾကာင့္တစ္သြယ္၊ ခြန္အား နည္းပါး၍ ေျမေပၚမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ လဲေတာ္မူသည္္။

 

ေမတၱာ

အို…ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ခံေတာ္မူသည့္ ဒုကၡေအာက္မွာလည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ အျပစ္ဒုစရိုက္ အလြန္ေလးေသာ ဝန္ေအာက္မွာလည္းေကာင္း၊ လဲေတာ္မူသည္။ တရားေတာ္ကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္သျဖင့္၊ အထပ္ထပ္ အႀကိမ္ႀကိ္မ္၊ ေရႊႏွလံုးေတာ္နာက်င္ေအာင္ ျပဳမိပါၿပီ။ အို….သခင္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ထပ္၍ အျပစ္မေကာင္းမႈကို ျပဳရအံ့လွ်င္၊ ယခုပင္မခၽြတ္၊ အသက္အေသခံပါေစေသာဝ္။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

မိမိခ်စ္မ်ိဳး အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊

ဒုကၡစရိယာခံေတာ္မူေသာ၊

ေယဇူးကိုျမင္ေတာ္မူ၏။

         

    VIII  Station

အ႒မအရပ္

ေယရုဇလင္ၿမိဳ႕၊ မိန္းမတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္သခင္ေယဇူးအတြက္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးၾကသည့္အရပ္။

          မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          ေယရုဇလင္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားတို႔တြင္၊ အခ်ိဳ႕ေသာမိန္းမတို႔သည္၊ အရိုက္အႏွက္အပူအပန္းခံေသာ ေယဇူးကို၊ ဖူးျမင္ရလွ်င္၊ ၾကင္နာျခင္းစိတ္ အထူးသျဖင့္သက္၍ ငိုေၾကြးညည္းတြားၾက၏ ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအေပၚမွာ၊ မၾကာဆဲဆဲေရာက္ရ အံ့ေသာ ေဘးဒဏ္ကို ေျမာ္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုမြန္ျမတ္ေသာ မိန္းမမ်ားဘက္သို႔ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ လွည့္ေတာ္မူ၍ သမီး မ်ား တို႔၊ ငါ့အတြက္ေၾကာင့္၊ မငိုၾကြးၾကႏွင့္၊ သင္တို႔အဖို႔ သင္တို႔၏ သားသမီးတို႔အဖို႔ ငိုေၾကြးၾကေလာ့ဟု ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ ရွိ၏

ေမတၱာ

          အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ခံေတာ္မူေသာ မဟာဒုကၡအေၾကာင္းရင္းကား၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ပင္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္ေအာက္မဲ့လွ်င္၊ ေၾသာ္-အရွင္သခင္၊ နာက်င္လွ၍ ငိုေၾကြးၾကပါ၏။ ဤယခုမ်က္ေမွာက္ ဘဝ ကိုယ္ေတာ္ကို ပစ္ပယ္ေသာ သူတို႔ခံရအံ့ေသာ ဒဏ္မွ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ကင္းလြတ္၍၊ ေနာင္ဘဝ အခြင့္ခ်မ္းသာကို ခံထိုက္ ရေအာင္၊ ငိုေၾကြးျခင္း သံေဝဂစိတ္ကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ၍ ေပးသြင္းေတာ္မူပါ။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ႏွလံုးေၾကကြဲ သက္ေတာ္စြန္႔လ်က္၊

သိမ္ေမြ႔လွေသာ၊ သားေတာ္ျမတ္ကို၊

မယ္ေတာ္မ်က္စိျမင္ရ၏။

 

      IX Station

နဝမအရပ္

သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေျမေပၚတြင္ လဲေတာ္မူသည့္အရပ္

          မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္၊ ကာလႅဝါရီေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္လုၿပီး။ ကရူစူးတံက်င္၌ သတ္ထားျခင္းကို၊ ခံေတာ္မူအံ့ေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မမူမီ၊ အားကုန္ေသာေၾကာင့္၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ လဲေတာ္မူေလ၏။ ဤသို႔လဲေတာ္မူေသာ္လည္း၊ အာဏာ သားသူယုတ္တို႔သည္ အသနားမဲ့၊ ရက္စက္ေသာစိတ္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္တြန္းထိုးဆြဲငင္အပူတျပင္း ရိုက္ေသး သတည္း။

         

ေမတၱာ

          အို…. ေယဇူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သခင္၊ နာက်င္လွ၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္၊ လဲေတာ္မူသည္ အျခင္းအရာ၊မဟာကုသိုလ္ ေတာ္ကို ေထာက္၍ အကၽြႏု္ပ္တို႔က်ဴးလြန္ျပစ္မွားမိသမွ်ကို လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔မိုက္မွားရာ၌၊ ၾကာျမင့္စြာေနမိ သည္ကို လည္္းေကာင္း၊ ကညလႊတ္ေတာ္မူပါ။ ထိုမွတစ္ပါး ကိုယ္ေတာ္ခံေတာ္မူသည့္ အံ့ဖြယ္ေသာဒုကၡကို ေအာက္ေမ့ သျဖင့္၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ က်ဴးလြန္မိသမွ်ကို တိုး၍ တစ္ေန႔တစ္ျခား ရြံရွာမုန္းႏိုင္ေအာင္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ခ်စ္ဖြယ္လွေသာ အိုမယ္ေတာ္ရွင္

ခံေတာ္မူေသာ ပူေဆြးျခင္းကို

ငါသည္းခံေအာင္ ျပဳပါေလာ။

         

X  station

ဒသမအရပ္

သခင္ေယဇူး၏ ဝတ္လံုေတာ္ကို ခၽြတ္ခြာၾကသည့္အရပ္

          မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

        အသက္ေတာ္စြန္႔၍ ပူေဇာ္ေတာ္မူအံ့ေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ အာဏာသားတို႔သည္၊ သခင္ေယဇူးကို တံက်င္၌ ရိုက္ထားၾကအံ့ဟူ၍ အစျပဳၾကကုန္၏။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မွ၊ ယိုစီးေသာ အေသြးအားျဖင့္၊ အသားအေရကို ကပ္လ်က္ေနေသာ အဝတ္စုကိုဆြဲငင္ ခၽြတ္ခြာၾကသည္ျဖစ္၍၊ အလြန္စင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ မတ္တတ္ၾကည့္ ေနေသာသူအေပါင္းတို႔၏ ရုတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ျပဳျခင္းတို႔ကို ခံေတာ္မူ၏။

ေမတၱယ

        အို…သိမ္ေမြ႔ႏုညံ့လွေသာသခင္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မေကာင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္၊ ထိုအလြန္ရွက္ဖြယ္ေသာ အျခင္းအရာကို၊ က်င့္ခံေတာ္မူေပသည္။ ေလာကီသားတို႔၏ မ်က္ႏွာကို၊ ေထာက္စာတတ္ေသာစိတ္၊ ေထာင္လႊားေသာစိတ္ မာန္မာနစိတ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ပယ္ရွားေတာ္မူပါ။ ေနာက္ဘဝမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ ေဘးမွ၊ ကင္းလြတ္နိုင္မည့္ အေၾကာင္း၊ ယခုဘဝမွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို နိမ့္ခ်ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေအာင္ အကၽြႏု္ပ္တို႔အား အားတန္ခိုးေပးသနားေတာ္မူပါ။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ေရႊမ်က္ႏွာကို ရထိုက္ျခင္းငွာ

ကရုစူးအား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းတရား

ငါ့စိတ္၌ တိုးပြားေစေလာ့။

                                                                    XI  Station

ဧကဒသမအရပ္

သံမယ္နႏွင့္ ကရူစူးတံက်င္ေပၚမွာ လက္ဖဝါးေျခဖဝါးေတာ္တို႔ကို၊ ရိုက္ထားၾကသည့္အရပ္။

မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          သည္အရပ္မွာ၊ အာဏာသားတို႔သည္၊ ကရူစူးတံက်င္ကို ေျမ၌ ခ်ထား၍ အေပၚမွာသခင္ေယဇူးကို ဆြဲငင္လဲွ ပက္လက္လွန္၍ ခ်ည္ေႏွာင္ၾက၏ ထိုေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္၊ လူအေပါင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္၊ ဒဏ္ရာႏွင့္ျပည့္ ေသာသခင္အား ပူေဇာ္ေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊အသက္ေတာ္အေသခံေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း၊ သူသတ္ကို႔အား မိမိကိုယ္ကို အပ္ႏွံေတာ္မူ၏။ သူသတ္တို႔လည္း လက္ဖဝါး ေျခဖဝါးေတာ္တို႔၌ ႀကီးေသာသံမႈံကိုရိုက္ႏွက္ၾကသတည္း။ အေသြးေတာ္ အလိမ့္လိမ့္ယိုစီးေလသည္တကား။

ေမတၱာ

        တံက်င္ေပၚမွာ၊ တြဲလြဲေနေတာ္မူေသာ အို…ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကရူစူးေျခရင္း၌ မကြာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျမဲမကြာ တြယ္ကပ္ေအာင္ ကယ္မေတာ္မူပါ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အသက္ထက္ဆံုး ေပါင္းယွက္လ်က္ေနၿပီးမွ၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ နာမ္ဝိညာဥ္ကို ေရႊလက္ေတာ္၌ အပ္ႏွံရပါမည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

မြန္ျမတ္မယ္ေတာ္၊ ကရုစူးဒဏ္ရာ

ငါ့ႏွလံုး၌ သံမႈိကဲ့သို႔

ၾကပ္တည္းစြာ သြင္းစြဲေပးေလာ့။

 

XII  Station

သခင္ေယဇူးသည္ ကရူစူးေပၚမွာ၊ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူရာ အရပ္

မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          သခင္ေယဇူးသည္၊ သံစြဲရာလက္ႏွစ္ဘက္တို႔ျဖင့္၊ ၃-နာရီတိုင္ေအာင္၊ ကရူစူး၌ တြဲလြဲေနေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊ အေသြးေတာ္သည္၊ ပန္း၍ယိုစီးသျဖင့္၊ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ေသြးေခ်ာင္းအျပည့္ရွိ၍ ေျမႀကီးေပၚမွာလည္း အႏွံ႔အျပားရွိ၏။ အတိုင္းမသိေသာ ဒုကၡကို ခံေတာ္မူရာတြင္၊ သူသတ္တိုအေပၚမွာ၊ ဆုေတာင္းေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊ စိတ္ေကာင္းသြင္းမိ၍၊ အတူခံရေသာ သူခိုးတစ္ေယာက္ကို၊ အသက္ရွင္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ကတိထားေတာ္မူလ်က္၊ မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေသာ တပည့္ေတာ္အား၊ အပ္လိုက္ေတာ္မူ၍၊ ယခု ခပ္သိမ္းေသာအရာ အခ်က္ျပည့္စံုပါၿပီဟု၊ ျမြက္ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ဦးညြတ္ေတာ္မူ၍၊ အသက္ေတာ္စြန္႔လိုက္ေတာ္မူ၏။

ေမတၱာ

        အသက္ေတာ္ကို၊ မငဲ့ကြက္ဘဲ၊ ကရူစူးအေပၚမွာ ေသသည့္တိုင္ေအာင္။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို၊ ႏွစ္သက္ႏွေျမာေတာ္မူေပ ေသာ၊ အိုခ်စ္ဖြယ္ေသာ ေယဇူးသခင္။ ထိုကရူစူးကို ရိုေသစြာ၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပြ႔ပိုက္ၾကပါ၏။ ထိုေသျခင္းအက်ိဳးကို အကၽြႏု္ပ္တို႔၊ ထင္စားခိုလႈံအမွီျပဳၾကပါ၏။ ရွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ တည္ေနလိုၾကပါသည္ ျဖစ္ေစေသာဝ္။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ကၽြႏု္ပ္အတြက္ေၾကာင့္၊ ခံေတာ္မူေသာ

သားေတာ္ျမတ္၏ ဒုကၡမ်ားကို

ငါႏွင့္ခြဲေဝေပးပါေလာ့။

         

XIII   Station

အေလာင္းေတာ္ကို၊ ကရူစူးေပၚကခ်မယ္ေတာ့္ရင္ခြင္ေပၚမွာတင္ထား ၾကသည့္အရပ္။

မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

          ငယ္သားအစုသည္ ကာလႅဝါရီေတာင္ေပၚက ဆင္းၾကကုန္ၿပီ၊ ညွိဳးငယ္ေဆြး နာက်င္လွေသာ မယ္ေတာ္၏ စိတ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွာ၊ အထူးခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္လည္း၊ ေယရုဇလင္ၿမိဳ႕၊ သမီးသူေတာ္မမ်ားႏွင့္သာ၊ က်န္ရစ္ၾကကုန္၏။ အာရိမာေတယုၿမိဳ႕သား၊ ဇူဇယ္ႏွင့္ နိေကာ္ေဒမူး ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လာ၍ ကရူစူးေပၚက ခ်ၿပီးလွ်င္ အေလာင္းေတာ္ကို မယ္ေတာ္သခင္မအားအပ္၍၊ ရင္ခြင္ေပၚမွာ တင္ထားၾက၏။

ေမတၱာ

        အထူးအလြန္ပူပန္ပူေဆြး ညိွဳးငယ္ေသာ၊ ေၾသာ္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ္၊ သခင္မခံရေသာ၊ ပင္ပန္ျခင္းဒုကၡကုသိုလ္ အက်ိဳးဆက္ကို၊ အျပစ္ရွိေသာလူ အကၽြႏု္ပ္တို႔အား၊ အမွ်ေဝေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးဆင္းရဲႏြမ္းရိျခင္း အျဖစ္ကို၊ ေထာက္ေတာ္္မမူပါႏွင့္၊ တပည့္ေတာ္ႀကီး ဇြင္ႏွင့္မျခား၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔၌ မယ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူပါ။ သခင္မ သားေတာ္ေယဇူး ဘုရားသည္၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔၊ ဆုေတာင္းသံကို၊ ေရရႊနားေတာ္ယူေတာ္မူပါသည္ ျဖစ္ေစေသာဝ္။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

သက္လ်ာပတ္လံုး ကၽြႏု္ပ္ငိုရန္

သားေတာ္ျမတ္ၾကင္နာရေအာင္

ေက်းဇူးကို ေပးေတာ္မူပါ။

       

XIV    Station

အေလာင္းေတာ္ကို၊ ျမွဳပ္ထားၾကသည့္အရပ္။

မ။ အို….ကရုစူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္။

ဖ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္၊ ကရူစူးအာႏုးေဘာ္အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။

ရဟန္းဖတ္ရြတ္အပ္ေသာ အခ်က္ကား။

တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မိတ္ေဆြေတာ္တို႔သည္၊ သခင္ေယဇူး၏ အေလာင္းေတာ္ကို အသစ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေခါင္း တစ္ခု၌ ခ်ထားၿပီးလွ်င္၊ သခၤ်ိဳင္းအဝကို အလံုးႀကီးလွေသာ ေက်ာက္တစ္ခုႏွင့္၊ ဖံုးပိတ္ၾကကုန္၏။ အေလာင္းေတာ္သည္၊ မိမိတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၊ ရွင္ျပန္ေတာ္မူမည့္တိုင္ေအာင္၊ အသက္မဲ့ေသာအျဖစ္၌ ေနေတာ္မူ၏။

ေမတၱာ။

အို.....ျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အရပ္မွာ၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း မလြဲေသရလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အလိုေတာ္ရွိရာ ျပည့္စံုပါေစ၊ အျပစ္ရွိ၍ ယုတ္မာေသာအကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာမွာ၊ အမိရင္းေျမသို႔ ျပန္ဝင္ပါေလေစ၊ ကရုဏာသနားျခင္းႏွင့္၊ ျပည့္စံုေတာ္မူလွေသာ၊ အို....ျမတ္စြာသခင္ မေသႏိုင္ေသာ အကၽြႏု္ပ္တို႔ နာမ္ဝိညာဥ္ကို လက္ခံေတာ္မူ၍ ကမၻာကုန္လွ်င္လည္း၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ခႏၶာ ရွင္ျပန္ေသာကာလ၊ ကိုယ္ေတာ္အား အဆက္ဆက္ ေထာပနာျပဳႏိုင္မည္ အေၾကာင္း၊ သုခေရႊႏိုင္ငံေတာ္မွာ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သိမ္းယူေတာ္မူပါ ျဖစ္ေစေသာဝ္။

ေကာင္းကင္ဘံု၊ အာေဝမာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊

ရဟန္းသည္၊ တစ္ရပ္က တစ္ရပ္သို႔ၾကြေျပာင္းစဥ္တြင္၊ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ။

ကရူစူးေျခရင္း၌ ရပ္ေန၍

မယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ငိုေၾကြးျခင္းငွာ

ငါ့စိတ္အလိုရွိပါ၏။

 

ခရစၥတူးသခင္သည္၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ သာမညေသာေသျခင္းျဖင့္၊ ေသေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ ကရူစူး တံက်င္ ၌ အေသခံေတာ္မူသည့္တိုင္ သခင္အလိုေတာ္ လိုက္ေတာ္မူ၏။

ဆုေတာင္းၾကစို႔။

        ေၾသာ္…ဘုရားျမတ္စြာသခင္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲလ်က္၊ သခင္ေယဇူးသည္ မိမိကိုယ္ေတာ္ကို သူဆိုးသူယုတ္တို႔ လက္တြင္ အပ္ႏွံျခင္းကို ခံေတာ္မူေၾကာင္း၊ ဤကရူစူးအေပၚမွာ ျပင္းထန္စြာေသာ သတ္ျခင္းကို၊ ခံေတာ္မူေၾကာင္း ကိုလည္း ေထာက္ေတာ္မူ၍ဤကိုယ္ေတာ္တပည့္စုကို ၾကည့္ရႈ ေစာင္မေတာ္မူပါဟု အသနားေတာ္ျမတ္ခံပါသည္။